„Преображението“ на Кафка: бунт и наказание

Валтер Зокел е роден във Виена през декември 1917 г. Напуска родината си през 1938 г. след аншлуса на Австрия към Третия Райх и на 21 години пристига в Ню Йорк. С препоръка, дадена му от Томас Ман, Зокел получава стипендия от университета Рутгерс и става виден учен. В близо 50-годишната си кариера Зокел е свързан с много от големите американски, немски и австрийски университети, а в последните 20 години от преподавателската си дейност (от 1973 до 1994 година) е професор по немска литература във Вирджинския университет. Известен е с работата си върху европейската литература на XX век, немската интелектуална история, експресионизма, както и със заниманията си с Кафка. Книгите на Зокел от 60-те години са първите, които поставят Кафка на подобаващото му място на класик на европейската литература.  

Ключови думи: „Метаморфозата“ на Кафка; вслушване „във всяка дума на Кафка“; грижливо изследване на текста; метафората в творчеството на Кафка; ролята на прокуриста; предисторията на преображението; Фройдовото учение за нещастните случаи; специфичен образ на насекомо; скрита история на агресия и вина.

Първата публикация на „Метаморфозата“ на Кафка – бунт и наказание“ от Валтер Зокел е в Monatshefte  (University of Wisconsin–Madison), Vol. 48, No. 4 (Apr. – May, 1956), 203-214. Публикуваният тук превод е направен по: Walter Sokel. “Kafkas ‘Verwandlung’: Auflehnung und Bestrafung” (1956), Franz Kafka. Hrsg. von Heinz Politzer. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980, 267-285.

Превод от немски език: Младен Влашки

 

Валтер Зокел – „Преображението“ на Кафка: бунт и наказание (pdf)

 


Kafka’s “Metamorphosis”: Rebellion and Punishment

Walter Sokel

 

Walter Sokel was born in Vienna in December 1917. He fled soon after the Nazi Anschluss of Austria in 1938, and arrived in New York at the age of 21. On the basis of a letter of recommendation from the German author Thomas Mann, he received a scholarship from Rutgers University, and went on to become a prominent professor and scholar. In a career spanning almost 50 years, Sokel was connected to many top US, German and Austrian universities; he spent the last 20 years of his teaching activity (from 1973 until 1994) as Professor of German Literature at the University of Virginia. He is known for his work on XXth century European literature, German intellectual history, Expressionism, and in particular Kafka. His books published in 1960s were the first to put Kafka into his proper place as a classic of European literature.

Keywords: Kafka’s Metamorphosis; “take Kafka at his word”; careful scrutiny of the text; metaphor in Kafka’s work; pre-history of the metamorphosis; the role of the chief clerk; Freud’s study of accidents;  specific insect shape;  secret history of hostility and guilt.

The first publication of Kafka’s ‘Metamorphosis’: Rebellion and Punishment from Walter H. Sokel: Monatshefte (University of Wisconsin–Madison), Vol. 48, No. 4 (Apr. – May, 1956), 203-214. The translation presented here is based on Walter Sokel. “Kafkas ‘Verwandlung’: Auflehnung und Bestrafung” (1956), Franz Kafka. Hrsg. von Heinz Politzer. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980, 267-285.

Translation from German: Mladen Vlashki

 

 

Нагоре ↑

« »