Анатолийската Велика богиня Кибела и нейният източен произход

Резюме: В настоящата статия е разгледан въпросът за произхода и разпространението на два религиозни култа (към Майката на боговете Кибела и нейния мъжки „съдружник“), чийто произход с голяма степен на вероятност е от Мала Азия. Събрани са наличните сведения за различните имена, места на почитане, изобразяване, приблизително време на появяване. Всички тези данни са подложени на подробен сравнителен анализ, за да се изяснят религиозните взаимодействия и посоката на тяхното влияние.       

Великата богиня-майка на всички богове е централна фигура в голям брой религии и вярвания. Среща се под различни имена, с различни атрибути и функции, но в повечето случаи с голям брой общи за всички вярвания черти и една изключителна популярност сред населението. Същото, макар и в по-малък мащаб се отнася и до Дионис. За кратък период от време култът към Великата богиня-майка и култът към Дионис се разпространяват на територията на цяла Мала Азия, въпреки разстоянията и езиковите бариери. Как се е случило това и по силата на какви обстоятелства? На този въпрос се опитва да отговорят различни проучвания от 1960-те години до днес.

В крайна сметка въпросът за произхода на разгледаните култове остава открит. Статията не дава категоричен отговор, но с изложените разнообразни и подробни сведения дава своя принос за решаването му в полза на хипотезата за източен произход на класическите елински божества, дошли в Егейския свят през Мала Азия.

Ключови думи: Кибела, Кубаба, Дионис, Великата богиня майка, финикийци, траки, фригийци. хитити, Угарит, Каркемиш, сирийци, асирийци, арамейски, Древна Анатолия.

Виктор Стефанов е завършил „История и Култура на Средиземноморието“ в НБУ, Департамент „Средиземноморски и Източни изследвания“. Научните му интереси са в областта на тракийската цивилизация в древността и взаимодействията ѝ със съседните цивилизации и култури. В момента разработва докторска дисертация в ЮЗУ „Неофит Рилски“.

 

 Виктор Стефанов – Анатолийската Велика богиня Кибела и нейния източен произход (pdf)

 


The Anatolian Great Goddess Cybele and her Oriental Origins

Victor Stefanov

 

Absract: Thе article discusses the origins and distribution of two religious cults (to the Mother of the Gods, Cybele and her male ‘partner’), which origin is highly probable from Asia Minor. The available information regards the different names, places of worship, images, time of appearance. All these data are subjected to detailed comparative analysis to justify the religious interactions and the direction of their influence.

The Great Goddess – Mother of all gods is a central figure in a large number of religions and beliefs. Known under different names, with different attributes and functions, but in most cases with a large number of common features for all beliefs and an extraordinary popularity among the population. The same, even on a smaller scale, refers to Dionysus. For a short period of time, the cult of the Great Goddess Mother and the cult of Dionysus spread throughout Asia Minor despite the distances and linguistic barriers. How has this happened and under what circumstances? This question attempts to answer different studies from the 1960s to the present.

Ultimately, the question of the origin of the cults examined remains open. The article does not give a definite answer, but with the various and detailed information given, it makes a contribution to the hypothesis of Eastern origin of the classical Hellenic deities who came to the Aegean world through Asia Minor.

Keywords: Cibele, Cibaba, Dionysus, The Great Goddess Mother, Phoenicians, Thracians, Phrygians, Hittites, Ugarit, Karkemish, Syrians, Assyrians, Arameans, Ancient Anatolia

Victor Stefanov has MA in ‘History and Culture of the Mediterranean lands” (NBU). His research interests include the thracian civilization and its interactions with the neighbour civilizations and cultures. Currently he is working on his PhD dissertation in the South-West University “Neophit Rilski“.

 

Нагоре ↑

« »