Категориите на художествения разказ

Цветан Тодоров (1939 – 2017) e българо-френски философ, литературен критик и теоретик на културата. Автор е на многобройни научни съчинения и есета, оказали решаващо влияние върху антропологията, социологията, семиотиката, литературната теория, историята и теорията на културата. Популяризатор на теорията и методологията на Руския формализъм, ученик на Ролан Барт и един от най-видните учени структуралисти със съществен принос в полето на наратологичните изследвания. Някои от най-значимите му трудове включват: Littérature et signification (1967), Grammaire du ‘Décaméron’ (1969), „Въведение във фантастичната литература“ (2009), „Поетика на прозата“ (1985), „Завладяването на Америка. Въпросът за другия“ (1992), „Живот с другите. Опит по обща антропология“ (1998), „Една френска трагедия: Лятото на 1944  – сцени от гражданската война“ (1999), „Несъвършената градина“ (2004), Памет за злото, изкушение на доброто. Анкета върху века“ (2002), „Страхът от варварите“ (2009), „Интимните неприятели на демокрацията“ (2013), „Тоталитарният опит“ (2015), „Непокорни“ (2017).

Настоящият текст е публикуван във френското академичното списание Communications, бр. 8, 1966 г., «Recherches sémiologiques: l’analyse structurale du récit », Editions Seuil.

Превод от френски език: Стоян Атанасов

 

Цветан Тодоров – Категориите на художествения разказ (pdf)

 


The Categories of Literary Narrative

Les catégories du récit littéraire

Tzvetan Todorov

 

Tzvetan Todorov (1939 – 2017) was a Bulgarian-French philosopher, literary critic and cultural theorist. He wrote numerous books and essays, which have had a significant influence in the fields of anthropology, sociology, semiotics, literary theory, intellectual history and culture theory. A proponent of Russian Formalist theory and methodology and a disciple of Roland Barthes, he was one of the most influential figures of structuralism and a leading scholar in narratological studies. Some of his most prominent works include Littérature et Signification (1967), Grammaire du “Décaméron” (1969), The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre (1973), The Poetics of Prose (1971), Introduction to Poetics (1981), The Conquest of America (1982), Mikhail Bakhtin: The Dialogical Principle (1984), Facing the Extreme: Moral Life in the Concentration Camps (1991), On Human Diversity (1993), A French Tragedy: Scenes of Civil War, Summer 1944 (1994), Voices from the Gulag: Life and Death in Communist Bulgaria (1999), Hope and Memory (2000), Imperfect Garden: The Legacy of Humanism (2002), In Defence of the Enlightenment (2009), Memory as a Remedy for Evil (2010), The Totalitarian Experience (2011), The Inner Enemies of Democracy (2014), Insoumis (2015).

The present text was published in the journal Communications, 8, 1966. «Recherches sémiologiques: l’analyse structurale du récit », Editions Seuil.

Translation from French: Stoyan Atanasov

 

 

Нагоре ↑

« »