Наративност и прекъсване

Резюме: Непрекъснатостта на наратива дълго време е определяла културата на Запада. Разбирането на света и на себе си се осъществява през производството и възприемането на разкази. Настоящият текст разглежда кризата на тази непрекъснатост като изходна точка на медийната критика. След XIX век мозаичността и прекъсването се превръщат в структурен принцип на наратива и наративността. Изследва се връзката между наратив – медия – наративност и се изказва твърдението, че медиите са преди всичко практика или набор от употреби, а не фиксирани по устройството си носители. Именно тези практики отключват определени режими на наративност и променят динамиката в отношенията медии-наратив-наративност.

Ключови думи: наратив, медии, наративност, прекъсване, наратология 

Тодор П. Тодоров (1977) е доктор по философия и доцент в СУ „Св. Климент Охридски“. Интересите му са в областта на история на философията, теория на медиите и медийната култура, постхуманизъм и митологии на бъдещето. Автор е на два сборника с разкази („Приказки за меланхолични деца“ и „Винаги нощта“) и на романа „Хагабула“ (2022).

Narrativity and interruption

Todor P. Todorov

Abstract: The continuity of the narrative has been defining western culture for a long time. The understanding of the world and of oneself is achieved through the production and perception of stories. The present text analyzes the crisis of this continuity as a starting point of the media critique. After the XIXth century, the mosaic form and the interruption became a structural principle of the narrative and the narrativity. An object of research here is the relation narrative – media – narrativity. The main statement is that media is a practice or a set of uses and not fixed in their constitution devices or channels. These practices unlock certain regimes of narrativity and change the dynamics in the relation media-narrative-narrativity.          

Keywords: narrative, media, narrativity, interruption, narratology

Todor P. Todorov (1977) is a doctor of philosophy and associate professor at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. His research interests are in the fields of history of philosophy, theory of media and media culture, posthumanism and mythologies of the future. He is the author of two anthologies of short stories (“Tales for Melancholic Children” and “Always the Night”). His most recent book is the novel “Hagabula” (2022).      

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Нагоре ↑

« »