Контекст, големи данни и индивидуализиране на потребителите

Резюме: Статията твърди, че контекстът е продукт на контекстуализиране, че контекстуализирането е елемент не само на всекидневната или критическата интерпретация, но и на мащабни апарати като полицията, както и че контекстуализирането се характеризира със специфична икономия. Ще опитам да покажа, че големите данни са променили радикално икономията на полицейското контекстуализиране, правейки възможно прилагането на статистически технологии не само към териториализирани населения, но и към поведението на детериториализирани и индивидуализирани населения като потребителите на социални мрежи или активистките групи. С тази цел са анализирани два случая на индивидуализиране на потребители, извлечени от документите на Агенцията по национална сигурност на Съединените щати, публикувани от Едуард Сноудън.

Ключови думи: контекст, дълбоко описание, сигурност, големи данни, управляемост, Фуко

Тодор Христов преподава теория на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”. Той е доктор по теория на литературата и социология. Последната му книга анализира Априлското въстание като опит за създаване на режим на суверенитет без суверен, предугаждащ много от предимствата и недостатъците режимите, на чийто възход сме свидетели днес. Основните му изследователски интереси са изследванията на властта, критическата теория и биополитиката. E-mail: todor_hristov@gbg.bg

 

Тодор Христов – Контекст, големи данни и индивидуализиране на потребителите (pdf) 

 


Context, Big Data, and User Individualization

Todor Hristov

 

Abstract: The paper claims that context is an effect of contextualization, that contextualization is involved not only in common-sense or critical interpretations, but also in the operation of large-scale security apparatuses like the police, as well as that contextualization is characterized by a particular economy. Building on this, I will try to demonstrate that big data have brought about a radical transformation of the economy of police contextualization allowing the application of statistical technologies not only to territorialized populations, but also to the behavior of deterritorialized or individualized populations like internet users, social media networks, or activist groups. The claim is substantiated by an analysis of two cases of user profiling taken from the NSA documents released by Edward Snowden.

Keywords: context, thick description, security, big data, governmentality, Foucault

Todor Hristov is an associate professor of literary theory at the University of Sofia. He holds PhD degrees in sociology and literary theory. His last book offers a discussion of the 1876 April uprising as an experiment at inventing a regime of sovereignty without a sovereign which is symptomatic of the advantages and deficiencies of the regime of sovereignty triumphing in the current age of imperial administration. Todor Hristov’s principal research interests are governmentality studies, critical theory and biopolitics. E-mail: todor_hristov@gbg.bg

Нагоре ↑

« »