Свещените текстове на Древен Египет – между скритото и откритото

Резюме: През последните няколко десетилетия изследванията на свещените текстове на древноегипетската традиция отбелязаха съществен прогрес. Появиха се десетки нови сводни тексткритични издания на погребалните текстове. Многобройни статии, посветени на отделни проблеми в областта на лингвистиката, лексикологията, епиграфиката и ортографията, разпространението на свещените книги в по-късни епохи, разшириха и задълбочиха нашите познания. Тези изследвания на свой ред повдигнаха много нови въпроси и откроиха още повече сложността тези текстове да бъдат адекватно разбрани и осмислени като феномен на древноегипетската културна традиция. Настоящата статия предлага преглед на основните произведения на древноегипетската традиция на свещените погребални текстове с акцент върху фундаменталните въпроси, свързани със смисъла и функциите им в контекста на тяхната поява и разпространение.

Ключови думи: Древен Египет, свещен, погребални текстове, Текстове на пирамидите, Текстове на саркофазите, заклинание.

Доц.д-р Теодор Леков е преподавател по египтология в НБУ, член на Български институт по египтология и ръководител на археологическата мисия в Тиванска гробница ТТ 263 (Луксор, Египет). Научните му изследвания са в областта на египтологията и история на религиите.

 

Теодор Леков – Свещените текстове на Древен Египет – между скритото и откритото (pdf) 

 


The Sacred texts of Ancient Egypt – Hidden Knowledge and Open access

Teodor Lekov

 

Abstract: During the past few decades, the number of researches over the Sacred Texts of the ancient Egypt has made significant progress. There have been quite a lot of new covert text-critical editions of funerary texts. Numerous studies focused on individual differences on the field of linguistics, lexicology, epigraphy and orthography, etc., the distribution of sacred books in later epochs, enlarge our perspective and deepen our knowledge on this subject. These studies raised some new questions in turn and highlighted their complexity in how to be translated, how to be adequately understood and conceived as an Ancient Egyptian cultural tradition phenomena. This article provides an overview of the basic works of the ancient Egyptian tradition of sacred funeral practices, focusing on the fundamental issues of the meaning and function in the context of their occurrence and spreading.

Keywords: Ancient Egypt, Sacred Texts, funerary texts, The Pyramid Texts, The Coffin Texts, spell.

Аssoc.Prof, PhD. Teodor Lekov is a lecturer of Egyptology in NBU, member of Bulgarian Institute of Egyptology, and the Director of he archaeological mission in Theban tomb TT 263 (Luxor, Egypt). He writes mainly in the field of Egyptology and History of Religions.

 

Нагоре ↑

« »