Музей и разказ

Резюме: Текстът се занимава с проблематичното отношение на съвременния музей към разказа в постмодерната ситуация, белязано от два привидно противостоящи си, но не напълно взаимоизключващи се фактора – предполагаемия край на големите разкази и призива към разказност. Разгледани са спецификата на музейния наратив и трите основни стратегии на музеите в отговор на тази дилема: употреба на малки разкази вместо големи разкази; поместване на разказ за разказа или за невъзможността за разказ (метаразказ; рефлексивна музеология); и отказ от разказ (опит за постнаративна музеология).

Ключови думи: музеен наратив, разказност, рефлексивна музеология, посткритична музеология, постнаративна музеология.

Светла Казаларска е главен асистент в секция „Етнология на социализма и постсоциализма“ в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН. През 2011 г. защитава докторска степен по културна антропология в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на монографията „Музеят на комунизма: между паметта и историята, политиката и пазара“ (2013) и съсъставител на поредицата „Дебати в музеологията“, включваща сборниците: „Виж кой говори: комуникационни и интерпретационни модели в музея“ (2014), „Музеят и обществото на спектакъла“ (2016) и „Музеят отвъд нацията?“ (2016).

 

Светла Казаларска – Музей и разказ (pdf)

 


Museum and Narrative

Svetla Kazalarska

 

Abstract: The paper deals with the problematic relationship of the contemporary museum and narrative in the postmodern condition, marked by two seemingly contradictory but not utterly mutually exclusive factors – the alleged end of the grand narratives and the call for narrativity. The author examines the specifics of the museum narrative and the three major strategies that museums undertake in response to this predicament: employing little narratives instead of grand narratives; introducing a narrative on narrative or on the impossibility of narrative (metanarrative; reflexive museology); and the dismissal of narrative (post-narrative museology).

Keywords: museum narrative, narrativity, reflexive museology, post-critical museology, post-narrative museology.

Svetla Kazalarska is an assistant professor at the “Ethnology of Socialism and Post-Socialism” department of the Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum – BAS. She was awarded a Ph.D. in Cultural Anthropology by the St. Kliment Ohridski University of Sofia in 2011. She is the author of the book “The Museum of Communism: Between Memory and History, Politics and the Market” (2013) and co-editor of the “Debates in Museology” series, including the following conference proceedings: “Look Who’s Talking: Communication and Interpretation Models in the Museum” (2014), “The Museum and the Society of Spectacle” (2016), and “The Museum Beyond the Nation?” (2016).

 

Нагоре ↑

« »