Клошарят: тяло и предметност

Резюме: Темата за излишното ще бъде разгледана през фигурата на клошаря: конституирането на неговото тяло и предметния му свят. Основният мотив е свързан с битийния статус на предметността. Тук излишното се мисли като десубстанциализиране на вещта и едновременно като специфично усилие за нейното възстановяване и функциониране. Особен интерес от тази гледна точка представлява дрехата и нейното отношение с тялото. Разглеждат се основните модуси на конституиране на тялото и дрехата, където в излишното прозира тънката граница между битието и небитието. В този смисъл проблематиката няма социологически претенции, а по-скоро се стреми да създаде един идеален образ във философско-феноменологична перспектива.

Стоян Асенов е доцент в катедра „Философия“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Е-mail: asenov@phls.uni-sofia.bg

 

Стоян Асенов – Клошарят – тяло и предметност (pdf)

 


The Vagrant: Body and Objectness

Stoyan Asenov 

 

Abstract: The topic of redundancy is examined through the figure of the vagrant: the constitution of his body and his object world. The main motif is related to the ontological status of objectness. The redundancy is thought as desubstantialization of the thing and at the same time as a specific effort of its restoration and functioning. The garment and its relation to the body are of particular interest to the text. The article discusses the basic modes of constituting the body and the garment, where the thin border between being and non-being occurs in the redundancy. The text has no sociological claims but rather seeks to create an ideal image in a philosophical-phenomenological perspective.

Нагоре ↑

« »