Структурата на „Преображението“

Публикуваният тук превод е направен по: Stanley Corngold, “The Structure of Kafka’s Metamorphosis”, Kafka’s ‘Die Verwandlung’: Metamorphosis of the Metaphor, достъпен онлайн на адрес: https://www.academia.edu/

Превод от английски език: Ангел Игов

 

Стенли Корнголд – Структурата на „Преображението“ (pdf)

 


The Structure of Kafka’s “Metamorphosis”

Stanley Corngold

 

The translation published here is based on: Stanley Corngold, “The Structure of Kafka’s Metamorphosis”, Kafka’s ‘Die Verwandlung’: Metamorphosis of the Metaphor,  available online: https://www.academia.edu/

Translation from English: Angel Igov

 

Нагоре ↑

« »