Изкуственост, органика и трансцендентност: еко/био митът във фейсбук

Резюме: Във фокуса на текста са конкретни прояви на новия мит за еко/био идентичност в контекста на социалната мрежа фейсбук, изследвани като техника за откъсване от човешкото, асоциирано с недостатъците на тялото – болести, страдания, смърт. „Здравословният“ начин на живот (видян под формата на вегетарианство, веганство, суровоядство) се представя като опит за измъкване от човешкото тяло чрез конструиране на по-съвършена негова версия. Еко/био митът се обявява срещу стандартизацията, изкуствеността и властта на технологиите, но парадоксално използва същите стратегии и достига до потребителите предимно по технологичните канали на медиите и социалните мрежи. „Здравословният“ живот се смесва с ню ейдж в единен лайфстайл, основан на нова представа за лукса, размиваща границите между аскеза и наслада, между естествено и изкуствено, между човешко и нечовешко.

Ключови думи: популярна култура, масова култура, социални мрежи, идентичност, лайфстайл

Силвия Петрова е главен асистент в катедра Културология в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Научните ѝ интереси са в сферата на масовата култура, медиите, джендър изследванията.

 

Силвия Петрова – Изкуственост, органика и трансцендентност (pdf)

 


Synthetic, Organic and Transcendent: Facebook’s Eco/Bio Myth

Silvia Petrova

 

Abstract: The text focuses on specific manifestations of the new myth for eco/bio identity in the context of the social network Facebook, investigated as a technique for detaching from humanity which is associated with the defects of the body – disease, suffering, death. “Healthy” lifestyle (seen as vegetarianism, veganism, raw food) is presented as an attempt to escape from the human body by constructing a more perfect version of itself. Eco/bio myth opposes standardization, synthetics and the power of technology, but paradoxically uses the same strategies and reaches consumers mainly via technological channels of media and social networks. “Healthy” life mixes with New Age into a unified lifestyle based on a new concept of luxury, blurring the boundaries between asceticism and pleasure, natural and artificial, human and inhuman.

Key words: popular culture, mass culture, social media, identity, lifestyle

Silvia Petrova is senior assistant professor in the Department of History and Theory of Culture at Southwestern University “Neophyte Rilski”. Her research interests are in the field of mass culture, media, gender studies.

 

Нагоре ↑

« »