Повторното „омагьосване“ на света: добавената реалност на Pokemon Go

Резюме: Текстът разглежда някои нива на разгръщане на т.нар. „смесена реалност“ през призмата на един феномен на популярната култура – играта за мобилни устройства Pokemon Go. За да се проследят различните значения и употреби на комбинацията между виртуална, добавена (augmented) и физическа реалност, се изследват няколко възможни посоки: 1) Pokemon Go в контекста на все по-задълбочаващата се, интимна връзка между човек и технологии; 2) Смесената реалност на Pokemon Go като техника за конструиране и легитимация на определен тип идентичност; 3) Преначертаване на картата на града: новата употреба на публичните пространства.

Ключови думи: популярна култура, масова култура, Pokemon Go, лайфстайл, добавена реалност, виртуална реалност

Силвия Петрова е главен асистент в катедра „Културология” в Югозападния университет „Неофит Рилски”. Научните й интереси са в сферата на масовата култура, медиите, джендър изследванията.

 

 Силвия Петрова – Повторното „омагьосване“ на света: добавената реалност на Pokemon Go (pdf)

 


The Re-enchantment of the World: Pokemon Go’s Augmented Reality

Silvia Petrova

 

Abstract: The text considers some cultural levels of the development of mixed reality through the popular culture phenomenon of the augmented reality game Pokemon Go. In order to trace the various meanings and uses of the combination between augmented and physical reality, several possible directions are investigated: 1) Pokemon Go in the context of the deepening and intimate relationship between man and technology; 2) The mixed reality of Pokemon Go as a technique for constructing and legitimizing a certain type of identity in contemporary popular culture; 3) The redrawing of the city map: the new use of public spaces.

Keywords: popular culture, mass culture, Pokemon Go, lifestyle, augmented reality, virtual reality

Silvia Petrova is a chief assistant professor in the Department of History and Theory of Culture at Southwestern University “Neophyte Rilski”. Her research interests are in the field of mass culture, media, gender studies.

 

Нагоре ↑

« »