В защита на утопията: (граници на) утопичната функция в къснокапиталистическото общество

Рут Левитас преподава социология в Университета в Бристол. Двете основни теми на нейните научни изследвания са утопизмът и социалното изключване. Книгата й The Concept of Utopia (1990) се занимава с историята на утопичното мислене и разглежда обвързаността на утопията със социалните науки, изкуствата, историята и паметта. В друго свое мащабно изследване The Inclusive Society?: Social Exclusion and New Labour (1998), тя въвежда понятието за социално отлъчване като част от новия политически език и теоретизира върху проблеми, свързани със съвременните политически идеологии, бедността, неравенството и социалното включване/изключване.

Настоящият текст е публикуван за първи път в Critical Review of International Social and Political Philosophy, 2000, Vol. 3, Issue 2-3, 25-43.

Превод от английски език: Филип Стоилов.

 

Рут Левитас – В защита на утопията (pdf)

 

For Utopia: The (Limits of the) Utopian Function in Late Capitalist Society

Ruth Levitas

 

Ruth Levitas (1949) is Professor in the Department of Sociology at the University of Bristol. Her two principal areas of research are utopianism and social exclusion. Her book The Concept of Utopia (1990) covers the history of utopian thought and examines the relationship between utopia and the social sciences, the arts, history and memory. In her other large-scale study, The Inclusive Society? Social Exclusion and New Labour (1998), she introduces the concept of social exclusion as part of the new political language and theorizes on problems related to contemporary political ideologies, poverty, inequality and social inclusion/exclusion.

The present paper is published for the first time in Critical Review of International Social and Political Philosophy, 2000, Vol. 3, Issue 2-3, pp. 25-43.

Translation from English: Philip Stoilov.

Нагоре ↑

« »