Окото на Бога

Резюмe: Текстът наблюдава ролята на разказвача в традиционния роман на реализма и наративните техники на романа на модернизма, сравнявайки фигурата на автора при Толстой и Вирджиния Улф.

Ключови думи: реализъм, модернизъм, Толстой, Вирджиния Улф, наратология, всевиждащия разказвач, поток на съзнанието

Райко Байчев е докторант по „Култура и литература на ХХ–ХХI век“ в Софийския университет. Дисертацията му е посветена на проблема за времето при Скот Фицджералд, Вирджиния Улф и Самюъл Бекет.

 

 Райко Байчев – Окото на Бога

 


The Eye of God

Raiko Baichev

 

Abstract: The article observes the role of the narrator in the traditional realist novel and the narrative techniques of certain modernist novels, making a comparison between the figures of the author in Tolstoy’s and Wirginia Woolf’s work.

Keywords: realism, modernism, Tolstoy, Virginia Woolf, narratology, omniscient narrator, stream of consciousness

Raiko Baichev is a PhD student in ‘Culture and Literature of the XX–XXI centuries’ at Sofia University. His doctoral thesis is on the problem of time in the works of Scott Fitzgerald, Virginia Woolf and Samuel Beckett.

 

Нагоре ↑

« »