Излишната плът – технологичната утопия като фантазия на органичното

Резюме: В една постчовешка перспектива на трансформации и утопични инвенции изниква проблемът за сложното взаимодействие между органична и технологична телесност, както и за фантазмените представи, свързани с тяхното взаимопроникване. Утопичните визии за онова, което предстои, неизбежно се филтрират през желанията и фантазиите на крайното органично същество, докато процесът на трансформация се мисли предимно през телесността като кризисна маса от плът. Настоящият текст ще теоретизира някои ключови аспекти от този проблем чрез примери от западното изкуство, свързани с репрезентациите на сблъсъка между органичното и технологичното.

Ключови думи: плът, излишък, органичното, технологичното, Св. Антоний, тяло, трансформация, перверзия, фантазъм, утопия, дистопия

Филип Стоилов е докторант по Теория на литературата в СУ „Св. Климент Охридски“. Интересите му са свързани с литературата на модернизма и експерименталните наративни стратегии на фикционално светоизграждане. Занимава се с превод от английски и френски на художествени и хуманитарни текстове.

 

 Филип Стоилов – Излишната плът – технологичната утопия като фантазия на органичното (pdf)

 


Excessive Flesh – Technological Utopia as Fantasy of the Organic

Philip Stoilov

 

Abstract: The post-humanist perspective of transformation and utopian invention gives rise to the problem of the complex interaction between organic and technological fleshliness, as well as of the phantasmal notions tied to their mutual entanglement. The utopian visions of what is to come are inevitably filtered through the desires and the fantasies of the finite organic being, while the process of transformation is understood through fleshliness as base matter, undergoing critical alterations. The present text will theorize some key aspects of this problem by way of examples from Western art connected to representations of the clash between the organic and the technological.

Keywords: flesh, excess, the organic, the technological, St. Anthony, body, transformation, perversion, phantasm, utopia, dystopia

Philip Stoilov is a PhD student in Theory of Literature at Sofia University. His primary scope of study includes Modernist literature and experimental narrative strategies of fictional world-building. He translates fictional and humanitarian texts from English and French.

 

Нагоре ↑

« »