Виртуалната утопия

Резюме: По своята същност утопията може да бъде мислена през понятието за виртуалност. Или обратно – виртуалната реалност, разбирана като компютърна симулация, може да бъде вписана в регистъра на утопията. Доколко обаче тези схващания успяват да се препокрият при наличието на толкова много вътрешни противоречия? Настоящият текст се опитва да подхване тази нишка, позовавайки се на фикционални примери, които да илюстрират някои сходства между утопичното и виртуалното с цел тематизирането им по линия на носталгията и технологичния прогрес.

Ключови думи: виртуална реалност, утопия, носталгия, дистопия, „Друг свят“

Николай Генов завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2017 и магистърска програма „Литературознание“ в същия университет през 2018. Понастоящем е докторант по теория на литературата във Факултета по славянски филологии. Научните му интереси са в областта на дигиталните технологии, компютърните игри и научната фантастика. Член е на екипа на списание „Филологически форум“.

 

Николай Генов – Виртуалната утопия (pdf)

 

The Virtual Utopia 

Nikolay Genov

 

Abstract: In its core an utopia might be considered virtual. Likewise – virtual reality, perceived as a computer simulation, could be understood as a form of utopia. How much do these terms correlate in regards to their inner contradictions? This paper aims to follow that line of thought using fictional examples that are supposed to highlight various similarities between the utopian and the virtual through the notions of nostalgia and technological progress.

Keywords: virtual reality, utopia, nostalgia, dystopia, “Another world”

Nikolay Genov graduated in Bulgarian Philology (2017) and has a Master’s degree in Literary Studies at Sofia University “St. Kliment Ohridski” (2018). He is currently a PhD student in Theory of Literature at the Faculty of Slavic Studies. His scientific interests are in the field of digital technology, computer games and science fiction. He is a member of the “Philological Forum” academic journal.

Нагоре ↑

« »