Един библейски смислов айсберг

Резюме: Смисловият айсберг е в Песен на песните 1:5 и е анализиран ‎на базата на оригиналния ивритски текст: „Дъщери иерусалимски! черна съм, но съм хубава като шатри кидарски, като Соломонови завеси.“ Това описание е декодирано за днешните читатели. В резултат на анализа са отличени пет смислови равнища в ивритския текст. Първото ниво е чернотата, назована от основен термин за цвят черна [shehorà]‎, а обичаният цвят за красота в Библията е червено, напр. цар Давид; Второто ниво е името на племето Кедар [kedàr], производно от тъмен. Това е повторение на черния цвят чрез Термин за ‎конкурент на прототип за черен цвят.‎ Третото ниво е присъствието на идеята, че любовта между Соломон и ‎Суламид е свещено пространство, точно като Храма. Тази идея е представена в ‎езика чрез асоциативната сила на думата шатри в ‎иврит, същата, с която е назована шатрата на Походния храм. Четвъртото ниво е свързано с термина Соломоновите завеси, като асоциацията е със завесите в храма. Така, чернокожата любима на Соломон намеква за светостта на своята любов за втори път, но този път чрез синьо, лилаво, червено и бяло, които са цветовете на дванадесетте вътрешни завеси в храма. Петото ниво е вид заплаха за ерусалимските дъщери – красотата на черна ‎жена ‎е неприемлива според традицията, но в случая тази „черна“ красота не ‎само не трябва ‎ да бъде възпрепятствана, но трябва да се възприема като свещено ‎пространство поради ‎асоциациите с шатрата на храма и с цветовете на ‎Соломоновите завеси. ‎

Ключови думи: цвят, декодиране, иврит, Библия, Соломон

Мони Алмалех е редовен професор в Нов български университет. Научните интереси на Алмалех са в областите семиотика, български език, библейски изследвания, иврит. Научното развитие му е повлияно от двегодишна специализация при проф. Димитрий Сегал (1993-94) в Еврейския университет в Йерусалим. Интердисциплинарният семиотичен анализ на цвета е отличителна черта на творбите му върху цвета във фолклора, литературата, Библията и рекламата. Познаването на иврит му дава възможност да анализира оригиналния текст на Библията в съпоставка с различните преводи, като прилага инструментите на езикознанието, семиотиката, езиковата антропология, етнолингвистиката, психолингвистиката, прагматиката и когнитивната лингвистика. Автор е на 16 монографии, Ивритско-български речник, учебни помагала и стотици статии.

 

Мони Алмалех – Един библейски смислов айсберг (pdf)

 


A Biblical semantic iceberg

Mony Almalech

 

Abstract: Song of Songs 1:5 presents a semantic iceberg: “I am black and beautiful, O daughters of Jerusalem, like the tents of Kedar, like the curtains of Solomon.” The verse is analyzed according to the Hebrew world-view. Examination of the Hebrew word Kedar, as well as the symbols of the tent and Solomon’s curtains, give the original cultural and Biblical meanings for today’s readers. The first level of the semantic iceberg is the blackness, referred to by Basic Color Term black, shehorà, in case that red is the usual color to refer beauty in the Bible. The second level is the name of the Kedar tribe kedàr, which is a redundancy of the black color by a Rival Term for black prototype, because kedàr in Hebrew means dark. The third level is the presence of the idea that the love between Solomon and Shulamite is a sacred space just like the Temple. This idea is presented through the associative power of the Hebrew term for tent, named the tent of the Tabernacle. The fourth level is associated with the term curtains of Solomon, as an association is with the curtains in the Tabernacle and Temple of Solomon. Thus, the black beloved alludes to the sanctity of her love with Solomon for the second time, but ‎this time through blue, purple, red and white, which are the colors of the twelve inner curtains in the Tabernacle and the First Temple. The fifth level is a threat to the daughters of Jerusalem – the beauty of a black woman is unacceptable according to tradition, but the black beauty must not be obstructed but perceived as a sacred space, due to the association with the tent of the Tabernacle, and the colors of the curtains of Solomonл

Keywords: color, decoding, Hebrew, Bible, Solomon

Mony Almalech is a full–time professor at the New Bulgarian University. The scientific interests of ‎Almalech are in Semiotics, Bulgarian language, Hebraic and Biblical studies. His ‎scholarly development was ‎influenced by a two–year specialization with Prof. Dimitri Segal ‎‎(1993–94) at the Hebrew ‎University of Jerusalem. The interdisciplinary semiotic analysis of color is a ‎distinctive feature of his ‎works on color in folklore, literature, Bible, and advertising. His knowledge of Hebrew has allowed him to analyze the original text of the Bible in ‎comparison with various translations, applying the tools of linguistics, semiotics, linguistic ‎anthropology, ethnolinguistics, psycholinguistics, pragmatics, and cognitive linguistics. Author of 16 monographs, Hebrew-Bulgarian dictionary, textbooks and hundreds of articles.

 

Нагоре ↑

« »