Математиката на виртуалното: многообразия, векторни полета и трансформационни групи

Мануел де Ланда е американски философ и творец, чиято работа е с фокус върху самоорганизацията на материята и енергията. Онтологическият му проект очертава връзката на идеите на Жил Дельоз с различни проблеми в съвременната математика, физика, биология и архитектура. Предложеният тук текст е превод на първата глава от неговата книга „Интензивна наука и виртуална философия“ (2002 г.), в която Де Ланда прави реконструкция на онтологията на Дельоз с помощта на понятия, извлечени от диференциалната геометрия, теорията на комплексните динамични системи, теорията на групите.

Ключови думи: Жил Дельоз, онтология, динамични системи, диференциална геометрия, теория на групите.

Публикуваният тук превод е по: Manuel DeLanda, Intensive Science & Virtual Philosophy. London: Continuum, 2002, 9-44. 

Превод от английски език: Еньо Стоянов

 

 Мануел де Ланда – Математиката на виртуалното (pdf)

 


The Mathematics of the Virtual: Manifolds, Vector Fields and Transformation Groups

Manuel DeLanda

 

Manuel DeLanda is an American philosopher and artist, whose work focuses on the self-organization of matter and energy. His ontological project outlines the link between the ideas of Gilles Deleuze and diverse problems in modern mathematics, physics, biology and architecture. The text is a translation of the first chapter from his book Intensive Science & Virtual Philosophy, in which DeLanda attempts a reconstruction of Deluze’s ontology with the help of concepts, drawn from differential geometry, the theory of complex dynamical systems, and group theory.

Keywords: Gilles Deleuze, ontology, dynamical systems, differential geometry, group theory.

The translation is based on: Manuel DeLanda, Intensive Science & Virtual Philosophy (London: Continuum, 2002), 9-44.

Translations from English: Мануел де Ланда

Нагоре ↑

« »