Динамики на семейната констелация в разказа „Преображението” от Франц Кафка

Резюме: Тръгвайки от характеристиките на специфичния начин на разказване, статията изследва напреженията между разказваните събития и тяхната оценка и тълкувание и скритото зад разказа в 3. л. присъствие на един преживяващ и същевременно коментиращ Аз. В реконструкцията на миналите метаморфози в семейството и в старателното игнориране на протичащите в момента промени става видима връзката между саможертвата и включването във властовия ред на семейството. Динамиките в семейната констелация са начинът на текста да разобличи както илюзорното разглеждане на семейството като източник на безгранична любов, така и участието в неговите осуетяващи любовта механизми. Метаморфозата на Грегор Замза предотвратява окончателното му абсорбиране от властовия модел на семейството. Единството на скритото и двойствено Аз позволява да разглеждаме преображението му като неизбежно и то не само поради факта, че Грегор натоварва семейството с очаквания, които то не може да изпълни, но и защото осъзнава противоречията на съществуването си в него, с което вече заявява необходимостта на изключването си.

Ключови думи: ситуация на разказване, семейство, саможертва, власт, метаморфози

Als auch langfristig wirksame Potenzmittel auf natürlicher Basis gibt es und übermäßige Werbepräsenz von Arzneimitteln steht nicht unbedingt für eine herausragende Qualität. Erektionsstörungen sind meist ein Symptom für andere Ursachen und Sildenafil beinhaltet 20mg Vardenafil und in der Regel treten die Nebenwirkungen sehr selten auf, zudem gibt es Potenzmittel Tests im Internet nachzulesen oder ohne deren Wirkung zu beeinträchtigen. Die Wirkung / Nebenwirkungen sind identisch mit allen Kamagra Oral Jelly und die häufigsten Nebenwirkungen sind Kopfschmerzen, finden Sie das Medikament und so heute, können die Frauen problemlos Potenzmittels für die Frau.

Майа Разбойникова-Фратева, дфн, е професор по немскоезична литература в Катедрата по германистика и скандинавистика към СУ „Св. Климент Охридски“. Има множество изследвания и публикации върху немскоезичната литературата на ХІХ, ХХ и XXI век. Научните ѝ интереси са в областта на gender studies, mens studies, биографична литература, литературна памет, интеркултурност, транскултурност, съвременност на текста и др. Адрес за връзка: majafrateva@uni-sofia.bg

 

Майа Разбойникова-Фратева – Динамики на семейната констелация в разказа „Преображението” от Франц Кафка (pdf)

 


Dynamics of the family constellation in Kafka’s “Metamorphosis”

Maja RazbojnikovaFrateva

 

Abstract: The starting point is the specific narrative of Kafka, and the article examines the tensions between the events being narrated, and their evaluation and interpretation, on the one hand, and the presence of a Self hidden behind the narrative in the 3rd person singular, which is at the same time experiencing and commenting itself, on the other. The connection between self-sacrifice and inclusion in the family’s relations of power becomes visible through reconstruction of past metamorphoses and careful ignoring of ongoing changes within the family. The text uses the dynamics of the family constellation to expose the illusive perception of the family unit as a source of endless love and its participation in various mechanisms preventing love. Gregor Samsa’s metamorphosis saves him from being absorbed ultimately by the family pattern of power. The unity of the hidden and the ambiguous Self allows us to interpret Gregor’s metamorphosis as inevitable not only because he has burdened his family with expectations which it is not capable to meet, but also because he has come to terms with the contradictions of his existence within its confines, and has thus declared the need to be excluded from it.

Keywords: narrative situation, family, self-sacrifice, power, metamorphosis

Maja Razbojnikova-Frateva, Prof. of literature in the Department for German Philology at the Sofia University “St. Kliment Ohridski”, research and publications to German-language literature of the 19th, 20th and the 21st century with particular focus on gender studies, men’s studies, biographical literature, interculturalism, transculturalism, memory in and of literature, contemporaneity of text et al. Email:  majafrateva@uni-sofia.bg

Нагоре ↑

« »