Случайникът на Гомбрович, раздут до непоносимост

Резюме: Как може да се разкаже за особеното, прекомерното, хаотичното? В последния си роман „Космос“ (1965) Витолд Гомбрович излива множество антиномии и парадокси, които преливат от излишък към недостиг, размиват подробност и същина. Последната капка понякога поражда хаос, друг път – безредие, дори различни видове хаоси и безредия. Какви са те и доколко зависят от видовете случайности, които се вливат в тях? Как се отнасят необикновеното, извънредното, свръхподреденото и безредното? При какви условия нещо се оказва в повече, защото е по-малко? И т.н. и т.н. и пр. и пр… В търсене на отговори на тези и други въпроси в статията се извършва една (излишна) операция по подреждане на хаоса в „Космос“.

Ключови думи: излишно, случайно, хаос, безредие

Катерина Б. Кокинова превежда от полски „Космос“ на Гомбрович (предстоящо, изд. „Панорама“), редактира българския превод от английски на „Смях в тъмното“ на Набоков (ИК „Колибри“, 2013). Съсъставител и съредактор с Богдана Паскалева на специален брой, посветен на рецептивните теории (сп. Littera et Lingua #1/2016), и с Камелия Спасова и Мария Калинова на специален брой за Набоков (Литературен вестник #23/2013). Научни интереси: сравнително литературознание, транснационална метафикция през ХХ век, рецептивни теории, когнитивна рецептивистика.

 

Катерина Б. Кокинова – Случайникът на Гомбрович, раздут до непоносимост (pdf)

 


Gombrowicz’s Chance-Pot, Swelled beyond Endurance

Katherina B. Kokinova

 

Abstract: How does Gombrowicz narrate the excessive and the chaotic? In his last novel, Cosmos (1965), he pours out abundance of antinomies and paradoxes, which run over from excess to insufficiency and blur the difference between particularity and essence. “The last drop that makes the cup overflow” sometimes leads to chaos, sometimes to disorder, and even to various kinds of chaoses and disorders. How many are there and what is their dependence upon contingency/accidence/coincidence/chance/randomness? How do the extraordinary, the super orderly and the disorderly relate? And so on, and so on, etc., etc., etc… In search for answers to these and related questions, this article performs an (unnecessary) act of putting in order the chaos in Cosmos.

Keywords: excess, chance, chaos, disorder

Katherina B. Kokinova is the Bulgarian translator of W. Gombrowicz’s Cosmos (Panorama Publishers, forthcoming). She also edited the Bulgarian translation of Nabokov’s Laughter in the Dark (Colibri, 2013); co-edited, with Bogdana Paskaleva, the special issue on reception theories of the e-journal Littera et Lingua (#1/2016); and co-edited, with Kamelia Spassova and Maria Kalinova, a special issue of Literary newspaper on Vladimir Nabokov (#23/2013). Research interests: Comparative Literature, 20th-c. transnational metafiction, reception theories, cognitive reception theory.

 

Нагоре ↑

« »