Европейската интелектуална мрежа Изток-Запад: текст, контекст, крос-контекст и виртуална библиотека

Резюме: Текстът очертава източно-западната интелектуална мрежа на вече вътрешно отчуждената Christianitas от последните десетилетия на XII век. Той се опитва да я обясни през един симптоматичен случай: рецепцията и въздействието на De minoritate ac aequalitate Filii hominis ad Deum Patrem – текст на Уго Етериано (род. ок. 1120 – поч. 1182), резултат от участието му в подготовката и работата на Константинополския събор от 1166 г. Съществено е проследяването на фигурирането и структурата на комуникативната мрежа, дешифрирането на нейния формат със съответния контекст (или контексти), крос-контекст и обща виртуална библиотека, в не малка степен стоящи по форма в основата и на днешния интелектуален обмен.

Ключови думи: текст, контекст, рецепция, влияние, европейска интелектуална мрежа, Изток-Запад

Георги Каприев, дфн, е професор по философия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

 

 Георги Каприев – Европейската интелектуална мрежа Изток-Запад (pdf)

 


European Intellectual Network East-West: Text, Context, Cross-context and Virtual Library.

Georgi Kapriev

 

Abstract: The text outlines the east-west intellectual  network of  already internally estranged Christianitas  in the last decades of the XII century. It  tries to explain this fact trough a symptomatic case: the reception and impact of De minoritate ac aequalitate Filii hominis ad Deum Patrem – text  by Hugo Eteriano (born ca. 1120 – died 1182), resulting from his participation in the preparation and work of the Synod of Constantinople in 1166. It is essential studying and figuring out the structure of the communicative network deciphering its format with the appropriate context (or contexts), cross-context and common virtual library, that are forming  in no small degree  the basis for today’s intellectual exchanges.

Keywords: text, context, reception, impact, European intellectual network, East-West

Georgi Kapriev, DHabil, is professor of philosophy at the St. Climent Ohridski Univesity, Sofia.

Нагоре ↑

»