Късномодерен контекст: Масовата култура срещу културното изобилие

Резюме: Текстът предлага позиция, съчетаваща наблюдения от няколко автори, според която Ницшевите фигури Аполон и Дионис са победени от неочакван противник – един разтревожен за здравето си Нарцис. Показано е как подобни архетипни фигури, въпреки че са в известен смисъл социологически фикции, помагат да опишем съвременния социален и културен контекст. Предложена е също така хипотезата, че триумфът на „тревожния Нарцис“ в масовата култура – свръхакцентирането върху телесното оцеляване и здраве – представлява реакция срещу необозримата сложност на културното наследство, която е преместила „конфликта на интерпретациите“ (Рикьор) на равнището на отделните индивиди. Скицирани са някои възможни решения за конфликта на интерпретациите, включително тематизирането на контекста изобщо; репонятизирането на личността като вид контекст; и преосмислянето на политическата роля на меланхолията и теоретичната роля на траура.

Ключови думи: Масова култура, конфликт на интерпретациите, фигури, архетипи, меланхолия, траур

Георги Герджиков е завършил магистратура „История на философията“ към СУ „Св. Климент Охридски“ и в момента е докторант към катедра Философия в същия университет. Интересува се от съвременна философия, история на културата и теория на образованието. Изследователските му интереси включват темите за субектността след Ницше, новият реализъм и критическата теория в информационната епоха.

 

 Георги Герджиков – Късномодерен контекст (pdf)

 


The Late Modern Context: Mass Culture vs. the Overproduction of Culture

Georgi Gerdjikov

 

Abstract: The article presents a position drawn from observations by several different authors, according to which the Nietzschean figures Apollo and Dionysus have been defeated in the field of mass culture by an unexpected opponent: a Narcissus who is frantically worried for his health. It is argued that such archetypal figures, though in some sense sociological fictions, can help describe the contemporary social and cultural context. It is also argued that this triumph of an “anxious Narcissus”, that is to say the common over-accentuation of physical survival and health, is a reaction against the incomprehensibly complex Western cultural heritage which has shifted the conflict of interpretations (Ricoeur) onto the plane of individuals rather than entire schools. Several possible solutions to the conflict of interpretations are sketched out, including the study of context in general, the conceptualisation of the person as a particular kind of context, and the reintroduction of melancholy as politically important and of mourning as theoretically important.

Keywords: Mass culture, Conflict of interpretations, Figures, Archetypes, Melancholy, Mourning

Georgi Gerdjikov has a master’s degree in History of Philosophy and is currently a PhD student at the Sofia University. His fields of interest include contemporary philosophy, history of culture and theory of education. His topics of study include subjectivity after Nietzsche, new realism, and critical theory in the information age.

Нагоре ↑

« »