Мястото на Абхидхарма-коша-бхашям в Будистката традиция

Резюме: Една от четирите налични днес Абхидхарми, наречена Абхидхармакошабхашям, е съставена през ІV в. от ученика на Буда, Васубандху. Макар да не е „официална“ част от Палийския канон, тя е шедьовър, наречен от самия Васубандху „Съкровищницата на Дхарма, написана за идните поколения“.

Книгата Абхидхармакошабхашям се състои от девет глави. Първите осем съдържат около 598 коренни стиха (Кàрики), вградени в авторски коментар (бхàшя). В изданието на Прадхан на санскрит има 598 шлоки, докато изданието на Гокхале има 600 шлоки, добавяйки една към Глава 5 (71-ва шлока) и една към Глава 6 (80-та шлока).

Ранната част на литературата за Абхидхарма, тази от смъртта на Буда до приблизително V в., днес се съхранява в китайски преводи, направени от Сюан-цанг през VІІ в. Сюан-цанг превежда Абхидхармакошабхашям от санскрит на китайски през 651 – 654 г. Той е един от най-изтъкнатите и почитани китайски преводачи на будистки текстове. Бил е монах, учен-философ, пребродил Китай и Индия в търсене на свещени будистки книги.

Лио Пруден ползва и френския превод на Луи де ла Вале Пусен, блестящ белгийски учен и преводач, дал Абхидхармакошабхашям на Европа. Пълният превод на френски език от Де ла Вале Пусен бил публикуван в периода 1921 – 1931 г. Този превод се основава главно на китайския превод на Сюан-цанг, като често има и препратки към санскритския текст на Васубандху (както е запазен при Яшомитра), към китайския превод на Парамартха и към тибетски източници.

На английски език книгата е преведена от Лео М. Пруден и публикувана през 1988 г. На български (2018 г.) се разпространява свободно и е превод от Галина Спасова.

Галина Спасова е магистър по икономика, финанси и кредит. От 1990 г. в свободното си време изучава санскрит и пали и работи с будистки текстове и древни санскритски източници. През 2000 – 2001 г.  превежда Диамантената сутра и Махасатипаттхани сутра. През 2004 г. започва да изучава факултативно санскрит в Софийския университет с преподавател проф. д-р Милена Братоева. В периода 2009 – 2017 г. превежда Абхидхармакошабхашям от Васубандху от английски на български език. Четирите тома на  Абхидхармакошабхашям, плюс кратката Глоса, са отпечатани през февруари 2018 г. от  The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, Taipei, Taiwan и от април 2018 г. книгата се разпространява безплатно. За контакт: galyaspassova@gmail.com

 

Галина Спасова – Мястото на Абхидхарма-коша-бхашям в Будистката традиция (pdf)

 


The Place of Abhidharmakoṡabhāṣyam by Vasubandhu in Buddhist Tradition

Galina Spassova

 

Abstract: The Abhidharmakośa-bhāṣyam or Verses on the Treasury of Abhidharma together with its bhāṣyam (commentary) is a key text on the Abhidharma written in Sanskrit verse by Vasubandhu in the 4th or 5th century. It summarizes the Teachings of the Buddha in eight chapters with a total of 598 verses. It has a ninth chapter in prose where Vasubandhu refutes the idea of the existence of a soul favored by some Buddhists of the Pudgalavādin School. The text is widely respected and used by schools of Buddhism in India, Tibet and East Asia.

The Sanskrit word “abhidharma” means the highest systematic teachings of Buddhism. After Buddha’s death many generations of his followers studied, analyzed, and systematized his teachings, creating a unique field of study, known as the Abhidharma.

Abhidharmakoṡabhāṣyam was first translated into Chinese by Hsüan-tsang (Xuanzang) in 651-654 and after that the book has been lost. It was discovered many years later, in May of 1934, by Rahula Samkṛtyāyana, Tibetan monk, at the Ṡa-lu Monastery in Tibet.

The book is also translated into Tibetan, Japanese, French and English. Its French translation, done by Louis de La Valleé Poussin, was published in 1921- 1931 and as we see he did not have the original Sanskrit text. He translated the Abhidharmakoṡabhāṣyam as preserved by Yaṡomitra in his Vyākhyā, and used the Chinese translation of Hsüan-tsang. In English it was translated by Leo M. Pruden and published in 1988.

It is now (2018) available in Bulgarian language and it was translated by Ghalina Spassova.

Galina Spassova has a Master Degree in Economics, Finance and Credit. Since 1990, in her free time, she has studied Sanskrit and Pali and has worked with Buddhist texts and ancient Sanskrit sources. In 2000 – 2001 she translated the Diamond Sutra and Mahasatipatthana Sutra. In 2004 she began to study Sanskrit as a private student in Sofia University under Prof. Dr. Milena Bratoeva. In 2009 – 2017 she translated Abhidharmakosabhasyam by Vasubandhu from English into Bulgarian. The four volumes of Abhidharmakosabhasyam together with its Gloss were printed in February, 2018 by The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, Taipei, Taiwan and since April, 2018 the book is being distributed freely.

Нагоре ↑

« »