из „Принципът на надеждата“, т. I, Втора част (Основоположения): „Антиципиращото съзнание“, гл. 15

Ернст Блох е немски марксистки философ. Мисленето и животът му са преплетени с тези на Теодор Адорно, Валтер Бенямин, Гьорг Лукач, Бертолт Брехт. След Втората световна война Блох е професор по философия в Лайпцигския университет, но, разочарован от потушаването на унгарската революция и изграждането на берлинската стена, напуска ГДР и до края на живота си остава професор по философия в Тюбингенския университет. Блох открива в понятието за утопия дълбочина отвъд обичайното й схващане като идеално, но несъществуващо или дори неосъществимо обществено устройство – предусещането на едно реално възможно, но все още нестанало състояние на нещата. Това понятие е от ключово значение за студентските бунтове и за еманципаторните движения от края на 1960-те години.

 Настоящият текст е откъс от първи том на Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Bd. 1, Berlin, 1953.

 Превод от немски език: Огнян Касабов

 

Ернст Блох – из „Принципът на надеждата“, т. I: „Антиципиращото съзнание“, гл. 15 (pdf)

 

Excerpt from “The Principle of Hope”, Vol. 1, Part Two (Foundation): “Anticipatory Consciousness” 

Ernst Bloch 

 

Ernst Bloch is a German Marxist philosopher. His ideas and his life are closely linked to the ideas and the lives of Theodor Adorno, Walter Benjamin, György Lukacs, Bertolt Brecht. After World War II, Bloch was appointed to the chair of philosophy at the University of Leipzig but, due to his disappointment with the putting down of the Hungarian revolution and the putting up of the Berlin wall, he left GDR and taught philosophy at the University of Tübingen for the rest of his life. Bloch uncovered in the concept of utopia a depth beyond the conventional notion of an ideal yet unreal,  even unrealizable social order. Bloch claimed that the latent content of any utopia is the dream of a real-possible that is Not-Yet-Become. Bloch’s concept of utopia wielded a crucial influence on the student riots and emancipatory movements of the late 1960s.

The present text was published in Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Bd. 1, Berlin, 1953.

Translation from German: Ognian Kassabov

Нагоре ↑

« »