Истина и литература: мимезис и смърт в Demeure на Жак Дерида

Резюме: В ранните си подемания на въпроси, свързани със статута на литературата, Жак Дерида категорично се опитва да разхлаби установената още от Платон нейна зависимост от търсенето на референциална истинност. В по-късни текстове, най-вече тези, посветени на жанра на автобиографичния дискурс, Дерида привидно изменя на по-ранните си възгледи и започва да настоява на истина в и чрез литературата. Статията предлага коментар на моменти от един от тези по-късни текстове, „Обител“, с цел по-скоро да утвърди континуитета в разбиранията на Дерида по тази тема.

Ключови думи: Дерида, литература, истина, мимезис, референция, свидетелство

Еньо Стоянов е асистент по теория на литературата в Софийски университет. Публикувал е многобройни текстове върху различни теоретични проблеми в областта на литературната теория и хуманитаристиката. Интересите му са в полето на теорията, естетиката и съвременната философия.

Truth and Literature:

Mimesis and Death in Jacques Derrida’s Demeure

Enyo Stoyanov

Abstract: In his early questioning of the status of literature, Jacques Derrida categorically sought to loosen the Platonic dependence of literature on the quest for referential truth. In later texts, especially those devoted to the genre of autobiographical discourse, Derrida ostensibly changed his earlier views and began to insist on truth in and through literature. The article offers a commentary on moments from one of these later texts, Demeure, in order to affirm the continuity in Derrida’s understanding of this subject.

Keywords: Derrida, literature, truth, mimesis, reference, testimony

Enyo Stoyanov is an assistant professor in the Literary Theory Department at the University of Sofia. He has published research on various theoretical topics in literary studies and the humanities. His interests are in the fields of theory, aesthetics, and continental philosophy.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Нагоре ↑

« »