Пед-агония: битката между Иаков и Бога като апофатическа педагогика

Резюме: Текстът се съсредоточава върху нощната битка между Иаков и Бога от книга Битие на Светото Писание, която разглежда като реплика на драмата на спасението и образец на педагогическата стратегия на Бога. Особеното събитие се чете в два ключа: от една страна, като възлагане лице в лице на мисията на домостроителството, и от друга страна, като свидетелство за тайнодействената, „нощна“, апофатическа педагогика (пед-агония) на единия Бог.

Ключови думи: педагогика, пед-агония, Бого-човешка драма, апофатика, мисия

Диляна Филипова е културолог, доктор по Културология, Теория на религиите. Темата на дисертацията ѝ е „Лицето между чутото и видяното – изпълнение и изпълване на Бого-човешката драма“. Учител е по философски цикъл дисциплини и хоноруван преподавател в специалност Културология на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Диляна Филипова – Пед-агония: битката между Иаков и Бога като апофатическа педагогика (pdf)

 


Ped-agony: the fight between Jacob and God as apophatic pedagogy

Dilyana Filipova

 

Abstract: The paper focuses on the night fight between Jacob and God described in Genesis. The study recognizes the event as a reflection of the drama of salvation and a revelation of God’s pedagogic strategy. The peculiar event could be seen, on the one hand, as face to face assigning of the economic mission of salvation, and on the other hand, as illustration of the “nocturnal”, secret, apophatic pedagogy (ped-agony) of the One God.

Keywords: pedagogy, ped-agony, God-human drama, apophatic, mission

Dilyana Filipova is an expert in Cultural studies, she is also a doctor in Cultural studies, Theory of religions. The topic of her doctoral dissertation is “Face between what is heard and seen – performing God-human drama”. She teaches social studies in a secondary school and she is a part-time lecturer in Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Е-mail: opera_et_studio@abv.bg

Нагоре ↑

« »