Възможни етнокултурни взаимодействия, съхранени у епоса „Веда Словена“

Резюме: Централизираната йерархична социална структура в Древна Тракия е обусловена от царската доктрина, определена от Александър Фол с техническото понятие „тракийски орфизъм“. В българската народностна култура са съхранени форми от орфическата вяра, която допуска всеки край да предшества ново начало. Следователно е възможно, дори необходимо, да се унаследяват и общностните взаимоотношения в социална структура от древността. Унаследяването белезите на културата, включително и социалната структура, би било възможно, при условие че участниците не са пасивни, т.е. ако се носят активно. Етнокултурните взаимоотношения се извършват в условията на безкнижовна среда, а „Веда Словена“ отразява дори по-сложен процес на взаимодействие в среда, книжовна за едни и безкнижовна за други носители.

Проблемната ситуация на текста се отнася към характера на културно-историческите взаимоотношения при пресичането им от книжовна в безкнижовна среда. Това става възможно посредством записите „Веда Словена“, където историческите процеси могат да се изживяват поне диахронно. Веднъж според нравствените норми, носени в устността, и втори път, в очакването на послaнията  от записаната история.

Ключови думи: Веда Словена, Траки, книжовна и устна традиция

Д-р Денис Исаев има бакалавърска степен по „Тракология” и магистърска степен по „История на социалните промени” (НБУ). Работи в РИМ-Благоевград в отдел Археология – Античност.  Научните му интереси са в полето на орфизма и историята на Древна Тракия.

 

 Денис Исаев – Възможни етнокултурни взаимодействия, съхранени в епоса „Веда Словена” (pdf)

 


Possible Etnocultural Interactions in the “Veda Slovena” Epos

Denis Isaev

 

Abstract: The Ancient Thrace social structure is centralized and hierarchical. The same social structure is conditioned by the royal doctrine defined by Alexander Fol as ‘Thracian orphism’ (technical notion). In the Bulgarian folk culture are preserved forms of Orphic faith which allows the process when each end precede a new beginning. Therefore, it may be necessary to instil the communal interactions in the social structure of  antiquity. The ethno-cultural interactions take place in the context of the non-letteral  intercommunity, called ‘Veda Slovena’. This oral state of the Word precede the Cross-Cultural environment with will give later the Face of our Culture in the future. The problematic situation of the text refers to the nature of the cultural-historical relationship in the interception of a literary and non- literary environment. This is possible through the records of ‘Veda Slovena’, where the historical processes can be experienced diachronously. Once in accordance with the norms put in the oral tradition and second time in the state of expectation incomporated within written history.

Keywords: Veda Slovena, Thrakia, oral and written tradition          

Denis Isaev (PhD) has a BA in Trakology and a M.A. in “History of Social Changes” (NBU).
He works at the Department of Archeology – Antiquity in the Regional Historical Museum -Blagoevgrad. His research interests include Orphysm, History of Ancient Thrakia.

 

Нагоре ↑

« »