Гледната точка и наративните модалности

Резюме: В статията се разглежда отношението между наративните модалности и гледната точка с помощта на наратологичната теория на Христо Тодоров, представител на Българската гийомистка школа. Първо се посочва мултимодалността на наративната модална логика с комбинацията й от различни типове модални категории (алетични, деонтични, волитивни и т.н.) После се въвежда разграничението на Хр. Тодоров между модални и трансмодални категории, според което модалността (способност, желание, задължение) е онова, което характеризира действието, а трансмодалността (възприятие, чувства, интелект) е онова, което характеризира субекта на действие. С Хр. Тодоров аз ще настоявам, че има както модални, така и трансмодални гледни точки, но за разлика от него, аз определям гледната точка не на основата на образа-субект, а през насочеността, която тя въвежда. Тезата ми е, че има тройна насоченост на гледната точка: насоченост към обект, към действие, към модалност. Тази тройна насоченост е в самата основа на наративната логика или на онова, което бих нарекъл „наративна потенциалност“.

Ключови думи: наратология, модалност, мултимодална логика, гледна точка, Българска гийомистка школа, Христо Тодоров

Дарин Тенев преподава в катедрата „Теория на литературата“ във Факултета по славянски филологии“ на СУ „Св. Кл. Охридски“ и в катедрата „Социология и науки за човека“ към Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Публикувал е две книги: „Фикция и образ. Модели“ (2012) и „Отклонения. Опити върху Жак Дерида“ (2013). Интересите му са в областта на литературната теория и съвременната философия. E-mail: darin.tenev@gmail.com

 

Дарин Тенев – Гледната точка и наративните модалности (pdf)

 


The Point of View and the Modalities of Narrative

Darin Tenev

Abstract: The paper examines the relationship between narrative modalities and the point of view through the narrative theory of Christo Todorov, a representative of the Bulgarian Guillaumist school. Initially, the text points to the multimodality of narrative modal logic with its combination of different types of modal categories (alethic, denotive, volitional etc.). Then it introduces Christo Todorov’s distinction between modal and transmodal categories, according to which modality (ability, desire, obligation) is what characterizes the actions, and transmodality (perception, emotion, intellection) is what characterizes the subject of action. Following Todorov, I will claim that there are both modal and transmodal points of view, but in contrast to him, I will define the point of view based not on the subject-image, but on the directedness it introduces. My point is that the point of view manifests a triple directionality: to an object, to an action, to another modality. This triple directedness is at the very basis of narrative logic or of what I would term ‘narrative potentiality’.

Keywords: narratology, modality, multimodal logic, point of view, Bulgarian Guillaumist school, Christo Todorov

Bionote: Darin Tenev teaches Literary Theory in the Faculty of Slavic Studies at the University of Sofia ‘St. Kliment Ohridski’ and Sociology and Human Sciences in the Faculty of Philosophy and History at the University of Plovdiv ‘Paisii Hilendarski’. He has published two books in Bulgarian: Fiction and Image. Models (2012) and Digressions. Essays on Jacques Derrida (2013). His interests span the fields of literary theory and modern philosophy. E-mail: darin.tenev@gmail.com

Нагоре ↑

« »