Износването на европейските хуманитарни науки

Резюме: Настоящият контекст в Европа и в Запада, както и в много други части на света, е белязан от опустошителна атака над хуманитаристиката, а оттук – и над идеала на университета. Тези набези са видими в голям брой европейски страни днес, а импликациите им са особено осезаеми във Франция. Тази статия започва с изследване на природата на съвременния западен контекст при тези атаки, както и причините и начините, по които те засягат идеала на университета до степен да предизвикат обезценяване без паралел – дори отричане – на критическия дискурс. Въпреки че по определен начин ние се ангажираме с онова, което, следвайки Дерида, бихме нарекли „деконструкция на критиката“, целта ни ще е да вдъхновим и предложим ново бъдеще за критическата теория.

Ключови думи: хуманитаристика, Европа, критика, деконструкция, Дерида, академични институции, университет

Жозеф Коен е професор по съвременна философия в University College Dublin. Той е основател на Ирландския феноменологически кръг, а с Рафаел Загюри-Орли – на „Философски срещи в Монако“. Автор и редактор на многобройни публикации върху Хегел, Хусерл, Хайдегер, Левинас, Дерида, някои от които в съавторство с Рафаел Загюри-Орли. Сред скорошните му публикации е L’Adversaire privilegié, (Paris: Éditions Galilée, 2021), в съавторство с Рафаел Загури-Орли.

Рафаел Загюри-Орли е израелски философ, който е преподавал из многобройни университети в Европа и Израел. Понастоящем преподава в Парижкия католически институт и е директор на програма в Международния философски колеж, Париж. Автор и редактор на книги върху Дерида, Левинас, Хайдегер, немския идеализъм, някои от които писани заедно с Жозеф Коен. Сред последните му публикации са L’Adversaire privilegié, с Жозеф Коен (Paris: Éditions Galilée, 2021) и Le Dernier des sionistes (Éditions Les Liens Qui Libèrent, 2021).

Wears and tears of the European Humanities

Joseph Cohen and Raphael Zagury-Orly

Abstract: The present context in Europe and in the West, as well as in many parts of the world, is marked by a devastating attack on the Humanities and, by extension, on the ideal of the university. These assaults are visible and manifest in numerous European countries today and their implications are also palpable in France. We shall begin by examining the nature of the present context in Europe and in the West, as well as in these attacks, as well as how and why they affect the ideal of the university to the point of provoking an unparalleled devaluation, perhaps even a negation, of critical discourse. Although we will also and in a certain way engage in what we could call – after Derrida – a “deconstruction of critique”, our aim will always be to inspire and thus offer a novel future for critical theory.

Keywords: Humanities, Europe, critique, deconstruction, Derrida, academic institutions, university

Joseph Cohen is a professor of contemporary philosophy at the University College Dublin. He is founding member of the Irish Phenomenological Circle, and with Raphael Zagury-Orly he is founding member of Les Rencontres Philosophiques de Monaco. He has written and edited numerous books on Hegel, Husserl, Heidegger, Levinas, Derrida, some of which co-authored with Raphael Zagury-Orly. Among his recent books is L’Adversaire privilegié, with Raphael Zagury-Orly (Paris: Éditions Galilée, 2021).

Rapheal Zagury-Orly is an Israelian philosopher who has taught in various universities and schools of art in Europe and in Israel. Currently he is teaching at the Institut Catholique de Paris and is a Directeur de programme at the International College of Philosophy, Paris. He has written and edited numerous books on Derrida, Levinas, Heidegger, German Idealism, some of which co-authored with Joseph Cohen. Among his recent publications are L’Adversaire privilegié, with Joseph Cohen (Paris: Éditions Galilée, 2021) and Le Dernier des sionistes (Éditions Les Liens Qui Libèrent, 2021).

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Нагоре ↑

« »