Брой 11. ИЗКУСТВА И ПАМЕТ

Edition Image

Докато подготвяхме новия брой на Пирон, образът на борбата между Херакъл и Антей започна, първоначално спорадично, а след това все по-настойчиво, да съпровожда въображението ни в прочита на текстовете, събрани тук. Този образ, създаден от Лукас Кранах Стари в първата половина на ХVІ век, ни се стори вълнуващ най-напред заради контраста между сюжета, който представя, сцена на една схватка, която завършва със смъртта на гиганта Антей, и начина, по който го представя – чрез особената вплетеност и близост на телата, които са се превърнали в едно цяло, образували са ново тяло с множество крайници. И ако тази неотделимост, неотделимост в момента на самото противопоставяне, сама по себе си е възможна метафора за една от основните теми на броя – тази за сложните отношения, в които изкуството на ХХ век влиза с цялата предхождаща го художествена история, то апроприацията на оригинала, преработката му от Росица Валентинова и превръщането му в ново изображение, използвано от нас за корица на списанието, е жест, който сам свидетелства, вече не метафорично, а буквално, за нееднозначността на тези отношения. Освен че насочва към паметта на изкуството за собствената му история, чрез покритите с татуировки тела тази художествена реплика изостря вниманието също и към проблема за телесната памет, а в по-общ план и към тялото като пресечна точка на различни изследователски и властови перспективи към паметта, важна тема за голяма част от представените тук статии.

Подобно на самата памет, която е винаги селективна, основаваща се на един било то преднамерен, било то несъзнаван подбор, настоящата сбирка от текстове представя част от докладите, прочетени и дискутирани на провелата се през зимата на 2014 година конференция „Изкуства и памет (ХХ – ХХІ век)“, четвъртата от серията ежегодни конференции, посветени на културната история на съвременността. Още повече, както паметта е функция на настоящето, а по този начин и видоизменящ поглед към миналото – откъдето идват и нейните мощни творчески възможности, така и тук, съ-поставени в нова рамка и логика, тези текстове създават нова динамика и по този начин позволяват да се разгърнат обертонове, „предвидени, но незаписани в партитурата“, ако си послужим с израза на Айзенщайн.

Преимущество на паметта е, че често подкопава и разпилява последователността и структурираността, включително структурираността на традиционния или хегемонен исторически или политически разказ, за сметка на нейната склонност и предпочитание към множествеността и хетерогенността, към сродяването на различни по отдалеченост пространства и времена. Неслучайно може би най-споменаваното име в настоящия брой е това на историка и теоретик на изкуството Аби Варбург – интензивно обсъждана фигура на конференциите в Априлци, разговорът за която, както по всичко личи, ще продължи и занапред. Варбург, който е съвременник на Халбвакс, предлага подход към паметта, също така акцентиращ върху отношението между нейните индивидуални и колективни аспекти, и все пак твърде различен от този, който ще се окаже основа на оформилите се по-късно „изследвания на паметта“. Това е подход, който изцяло променя методологията на историята на изкуството и който днес все по-категорично бива разпознат като цялостен опит за философия на историята. Заедно с това, най-важният проект на Варбург – Атлас „Мнемозина“ – задава своеобразен модел за редица художествени проекти през ХХ век; би могло да се каже модел за основно преосмисляне на визуално-познавателното. Онези, които са се опитали критически да подходят към този модел, неминуемо мислят Атлас „Мнемозина“ в отношение с дадаистичните колажни техники, с техниките на монтажа, с проекти като албумът с изрезки на Хана Хьох, Boite-en-valise на Марсел Дюшан, фото-папката на Родченко, „Атлас“ на Герхард Рихтер, но също и „Атлас“ на Марсел Бродхарс и т.н. Обединяващи за тези проекти са събирането, или дори натрупването, но със същата сила и селективността, подредбата и визуалната организация. В тази логика представата, че чрез определени, преди всичко монтажни, техники могат да бъдат извлечени и изкарани наяве значения, дълбоко „улегнали“ в образа, значения, различни от онова, което традиционно (или нормативно) се вижда и знае, или дори значения, които не могат да бъдат „назовани“ или показани по друг начин, е преди всичко представа за епистемологичния, наред с естетическия, потенциал на атласа, където знанието е „знание чрез въображение“. Това е знание за връзките и отношенията, знание, изхождащо от съпоставянето и сродяването (върху таблото, или „масата на монтажа“, каквато представлява също и нашето table of contents), но също от умението да се разпознае вътрешноприсъщият монтаж – на един образ, на един текст.

И накрая, да не забравяме: този Атлас, този фундаментален проект за „препрочитане на света“, за неговото пренареждане, или още по-добре „ре-монтиране“ носи тъкмо името „Памет“.

/Моника Вакарелова/

 

ЕКИП БРОЙ 11 „ИЗКУСТВА И ПАМЕТ“ / ЗИМА 2015

Водещ броя: Моника Вакарелова

Главен редактор: проф. Александър Кьосев

Отговорен редактор : Мария Цветкова

Коректор: Василка Шишкова

Изображение на корицата: Росица Валентинова (Blood Becomes Water)

Дизайн на корицата: Виктор Мухтаров

Сътрудник Културен център: Румяна Каишева

Техническа поддръжка: Павел Колев

Броят „Изкуства и памет“ е подкрепен по програма Критическа литература на НФК за 2015 година.

logo-text-piron

* Списание „Пирон” е издание на Културния център на  СУ „Св. Климент Охридски”.  

http://culturecenter-su.org/

Нимфи

Ключови думи: образ, памет, време, движение, застиване, напрежение, междина, диалектика, формула на патоса Джорджо Агамбен (р. 1942 г.) е италиански философ и теоретик. Една от най-влиятелните фигури в съвременната политическа философия, Агамбен е известен преди всичко с понятия като homo sacer, голия живот и извънредното положение. Ранните му съчинения обаче са свързани с изследванията на […]

Продължение...

Аби Варбург при индианците Пуебло. Орайби и Флоренция

Резюме: Изследването на образите и мотивите в историята на изкуството може да има и доста ексцентрични страни. В проследяването на историята на един образ немският историк на изкуството Аби Варбург стига чак до древни ритуали и практики, които се отлагат в изкуството и през него живеят своя призрачен живот през вековете. Авторът на идеята за […]

Продължение...

„Атлас“ на Герхард Рихтер: Аномичният архив

Ключови думи: атлас, фотография, памет, следвоенно изкуство, Герхард Рихтер, колаж/монтаж Бенджамин Бъкло (р. 1941) е историк и теоретик на изкуството, професор в Харвард, един от най-значимите изследователи на следвоенното изкуство. Сред множеството му книги са двата тома със събрани есета „Неоавангард и културна индустрия. Есета върху европейското и американското изкуство от 1955 до 1975“ (2000) […]

Продължение...

Мнемозина. Въведение

Ключови думи: образ, памет, антропология, история на изкуството, Античност, Ренесанс, послеживот, атлас Аби Варбург (1866 – 1929 г.) е немски историк и теоретик на изкуството, антрополог и културолог, известен с иновативната си методология. Често е приеман за родоначалник на иконологическите изследвания през XX в. Ранните му трудове са посветени на изкуството на италианския, а по-късно […]

Продължение...

Истината – машина на паметта, машина на значението

Резюме: Предлагам да мислим перформатива „Това е истина!“ по аналогия със заповеди от типа: „Вземи за образец!“, „Помни!“, „Прави така!“, „Повтаряй винаги по същия начин!“. Казването на истината е специфичен перформатив, речево устройство, чрез което се прекъсва вече възникнало съмнение и се изисква (оттук-нататък) помнене и буквално повторение на дадено изказване, теория, разказ, вещ, но […]

Продължение...

Кино-хрониката между „внезапния“ живот и архива на Революцията

Резюме: Текстът разглежда две тенденции в руското кино от 20-те години на ХХ век: едната, свързана с работите на руския авангардист Дзига Вертов в полето на субективното документално кино и поетическите хроники, а другата – с филмите на Есфир Шуб („Падането на династията Романови“), изградени върху откъси от дореволюционни хроники. Коментират се опитите на Вертов […]

Продължение...

Куиър памет в пиесата на Дъг Райт „Аз съм си съпруга”

Резюме: Куиър употребата на време и пространство се развива в опозиция на семейната, хетеросексуалната и репродуктивната институция. Куиър субкултурите създават алтернативни темпоралности, допускащи представянето на бъдеще извън логиката на парадигматични означаващи като раждане, брак, възпроизвеждане и смърт. Не е изненадващо, че в куиър общности, за които публичната памет по-често е дефинирана от отсъствие и негативизъм, […]

Продължение...

Ателието-архив на Франсис Бейкън – традиция и трансформация

Резюме: Текстът има за цел да изследва и проучи своеобразния и хетерогенен генезис на картините на художника Франсис Бейкън, да направи опит за генеалогия на визуалните образи на неговата маслена живопис. Ще бъдат мислени, анализирани и четени в дълбочина и от различни интердисциплинарни перспективи и с разнообразна методологична оптика: техниката и технологията на живописване и […]

Продължение...

Развитие на художествената фотография в контекста на техническите революции в края на XX век (Феноменът на постфотографията – теории и практики)

Резюме: Текстът поставя въпроса за статута на художествената фотография в съвременната масова техно-демократизация на света и заедно с това разглежда практиките на постфотографията като реакция на институционализацията и завършеността на модерния фотографски канон. Чрез анализ на произведенията на две от емблематичните имена на фотоконцептуализма Джеф Уол и Андреас Гурски са изведени основни характеристики на постфотографията. […]

Продължение...

Изображения на животни – записи на паметта

Резюме: В статията се разглежда проблемът за невъзможността да се изрази другостта на преживяванията на животните чрез езика. Анализира се сравнението между Холокоста и промишлените кланици, направено от организацията РЕТА в кампанията Holocaust On Your Plate. Този анализ е проведен в контекстуалните рамки на идеите за постпаметта и изживяванията на „второто поколение”. Ключови думи: следпамет, […]

Продължение...

Памет и страх в историческия проект на Аби Варбург

Резюме: Проектът на Аби Варбург за история на изкуството е организиран около едно особено схващане за паметта и начините и пътищата, по които тя функционира. Неговата философия на историята на изкуството, която може да бъде генерализирана до философия на историята изобщо, предполага, че историческото познание следва да бъде преобразувано така, че да се движи не […]

Продължение...

Популярна култура и памет: новозаветни джендър модели в женската преса

Резюме: Текстът се фокусира върху техниките за конструиране на съвременната джендър идентичност, използващи в основата си  образи от новозаветните евангелия. През конкретни примери се прави опит за изследване на стратегиите, чрез които популярната култура припомня, имитира и деформира символни образци на християнската култура, превръщайки ги в лайфстайл модели. Ключови думи: популярна култура, джендър, феминизъм, лайфстайл, […]

Продължение...

Мимесис и памет: аедът, софистът и философът (към понятието за двойник през „Софистът“ на Платон)

Резюме: Статията се спира на въпроса как миметичният обрат изменя модусите, през които функционира паметта. Отношението на изкуство и памет е въведено чрез паралел между Омир и Платон, между епическия и философския опит да се противостои на забравата: как поетът Омир (Oдисея, XI) и философът Платон (Държавата, X) представят паметта и забравата в подземното царство. […]

Продължение...

Болестта Алцхаймер – (анти)изкуството на забравата. Солидарност след идентичността

Разюме: Статията разглежда някои философски въпроси, поставени от състоянието на болния от болестта Алцхаймер. В контекста на едно от заболяванията на старостта, утвърждаваща се все повече като важна част от бъдещето на света, се поставя проблемът за паметта и забравата като основи на идентичността. Главното питане на автора е възможна ли е общност (заедност) без […]

Продължение...

Сретението на живота: метафизика на визуалната памет в Nantes Triptych на Бил Виола

Резюме: Изследователският фокус на предложения текст попада в интердисциплинарното поле на философията, теологията и съвременните артистични практики. Като концентрира вниманието си върху една от най-известните видео инсталации на американския визуален артист Бил Виола – Nantes Triptych (1991), текстът поставя проблема за възможностите и ролята на съвременните технологии в създаването на памет в преплитащите се измерения […]

Продължение...

Неизчерпаемото, или познанието чрез въображението и Наследство на нашето време: Атласът „Мнемозина“

Ключови думи: атлас, археология на визуалното знание, въображение, монтаж, Варбург Жорж Диди-Юберман (р. 1953) е френски историк и теоретик на изкуството, професор във Висшето училище по социални науки в Париж. Той е куратор на големия проект „Атлас: Как да носиш света на гърба си“, представен между ноември 2010 и февруари 2011 година в музея Рейна […]

Продължение...

Миметическото мелене и виртуозността на всекидневната рационалност

Резюме: Как става така, че дълго търпим ситуации и обстоятелства, за които внезапно откриваме, че сме ги обявили за нетърпими? Воден от идеята на Чикагската школа, че „социалното безпокойство“ е контекстът, в който се оголват елементарните форми на социалността, текстът извежда специфичната рационалност на тези форми. Така оголени, те изглеждат като миметически структури, които провеждат […]

Продължение...