Наративност в компютърните игри

Брита Найцел е гостуващ преподавател по теория на медиите в Университета за изкуства и промишлен дизайн в Линц. Занимава се с изследвания на театъра, киното и телевизията и от петнайсет години работи в областта на изследванията върху игрите. Има многобройни публикации върху теорията и историята компютърните игри, засягащи темите за наративността, увлекателността, интерактивността и саморефлексията във видеоигрите.

Настоящият текст е публикуван през 2014 г. в академичния журнал за съврменни наратологични изследвания The Living Handbook of Narratology.

Превод от английски език: Филип Стоилов

 

Брита Найцел – Наративност в компютърните игри (pdf)

 


Narrativity of Computer Games

Britta Neitzel

 

Britta Neitzel is Visiting professor for Media Theory at University of Arts in Linz, Austria. She has an education in theatre, film, and television studies and has been working in the field of game studies for about fifteen years. She has widely published on computer games: narrativity of computer games (PhD thesis, 2000), immersion and interactivity (2006), self-reference (2008), theories of computer games (2012).

The present text was published in 2014 in the electronic journal of modern narratological studies The Living Handbook of Narratology.

Translation from English: Philip Stoilov.

Нагоре ↑

« »