Homo ex lingua: нечовешкото въображение на Джойс

Резюме: Текстът разглежда различни нива на писане на нечовешкото при Джойс – от тематично-образното до експериментално-техническото. Поставената задача е да се открои нечовешкото като нова форма на трансхуамнизъм (по Миглена Николчина) и даде един възможен отговор, през литературна илюстрация, на Хайдегеровия въпрос: как да дадем нов смисъл на понятието „хуманизъм”? През примери от различни произведения на Джойс, от кратките прозаични до епическите опити, се проследява разтварянето на човека и субекта в неговата среда през свръхсетивното. Изведена е една посока към квантово присъствие на субекта в нечовешката му среда и възможностите на проективна повторна интеграция, която остава изцяло потенциална в нов субектов синтез.

Ключови думи: парализа, вещи, свръхсетивно, магически материализъм, техническо въображение, потенциален субект

Божана Филипова е доктор по западноевропейска литература. Научните й интереси са съсредоточени около литературата и философията на немската романтика, епохата на модернизма, философията на изкуството, херменевтиката и деконструкцията.

 

Божана Филипова – Homo ex lingua: нечовешкото въображение на Джойс (pdf)

 


Homo ex lingua: The Inhuman Imagination of James Joyce

Bozhana Filipova

 

Abstract: The following text examines different levels of writing of the inhuman in Joyce’s works: from the thematic to the experimental and technical. The task is to outline the inhuman as a new form of transhumanism (a term of Miglena Nikolchina’s) and to give a possible answer, through a literary illustration, to the Heideggerian question: how to give new meaning to the notion of humanism? With examples from various works of James Joyce, from “Dubliners” to his larger mock-epic experiments, the focus is set on the dissolution of the human and the subject in his environment through the supersensual. I outline a new direction towards the quantum presence of the subject in his inhuman field, as well as the possibilities of his second, projective integration, which remains entirely potential, into a new subjective synthesis.

Keywords: paralysis, objects, supersensual, magical materialism, technical imagination, potential subject

Bozhana Filipova is a PhD in West Еuropean literature. Her research interests are focused in the fields of literature and philosophy of the German Romantics, European Modernism, philosophy of art, hermeneutics and deconstruction.

Нагоре ↑

« »