„През огледалото в загадката“. Мистическото зрение в интерпретацията на Николай Кузански

Резюме: Текстът се занимава с някои от аспектите на концепцията на Николай Кузански за мистическото съзерцание, като се опитва да засегне проблемите за обекта на това съзерцание, както и за конструирането на мистическо зрение. Мистическото съзерцание се отличава с особена комбинация от скриване и откриване на божествената същина. Николай Кузански интерпретира въпросното съчетание от скриване и откриване през собствената си философско-теологическа теза за съвпадението на противоположностите, като тук се опитваме да очертаем спецификите и донякъде развитието на тази интерпретация. Като основен пример за мистически (или загадъчен) образ е използван образът на стената на Рая от трактата „За богозрението“.

Ключови думи: мистика, съзерцание, зрение, образ, диалектика на скриването и разкриването.

Богдана Паскалева е доктор по теория на литературата и асистент по история на античната и западноевропейската литература в СУ „Св. Климент Охридски“. Сред интересите ѝ е и културната история на Предмодерната епоха в Западна Европа, от Античността до края на Ренесанса.

 

Богдана Паскалева – „През огледалото в загадката“ (pdf)

 


Through a glass, darkly

Mystical Vision in Nicholas of Cusa

Bogdana Paskaleva

 

Abstract: The current paper presents some aspects of Nicholas of Cusa’s concept of mystical contemplation, addressing the problems of the possible objects of such contemplation as well as the constitution of a mystical gaze. Mystical contemplation is marked out by a peculiar combination of hiding and revealing of divinity. Nicholas of Cusa interprets this combination through his philosophical-theological thesis about the coincidence of opposites. We undertake an attempt to outline the characteristic features and, to some degree, also the development of Cusa’s interpretation. The central example of a mystical (or enigmatic) image we analyze here is the image of the wall of Paradise from the treatise De visione Dei.

Keywords: mystics, contemplation, gaze, image, dialectics of hiding and revelation.

Bogdana Paskaleva holds a PhD degree in literary theory. She is currently an assistant professor in Ancient and West-European literature at Sofia University „St. Kliment Ohridski“. The cultural history of Premodern period in Western Europe belongs to her academic interests as well, with an emphasis on Antiquity and Renaissance.

 

Нагоре ↑

« »