Излишната меланхолия. Увод към Псевдо-Аристотел, „Проблеми“, XXX, 1

Резюме: Текстът цели да бъде дескриптивно въведение към първия въпрос от тридесета книга на Псевдо-Аристотеловите „Проблеми“, посветен на меланхолията. Проблемът за меланхолията тук е разгледан през призмата на понятието за излишно. Псевдо-Аристотел успява да покаже по какъв начин меланхолията (черната жлъчка в тялото) трансформира излишното (разбирано като това, което е в повече и трябва да се премахне) в изключително (това, което бележи извънредната личност).

Ключови думи: меланхолия, излишество, изключителност, Античност, Пс.-Аристотел

Богдана Паскалева е доктор по теория на литературата и асистент по история на античната и западноевропейската литература в СУ „Св. Климент Охридски“. Сред интересите й е и културната история на Предмодерната епоха в Западна Европа, от Античността до края на Ренесанса.

 

 Богдана Паскалева – Излишната меланхолия (pdf)

 


Superfluous Melancholy

An Introduction to Aristotle, Problems, XXX, 1

Bogdana Paskaleva

 

Abstract: The present paper is intended to serve as a descriptive introduction to Pseudo-Aristotle’s „Problems“, book XXX, question 1 – a section dedicated to melancholy treated as a medical problem and a specific behaviour. The current text interprets the problem of melancholy within the framework of the notion of the superfluous, or the redundant. In a short section of the “Problems” Pseudo-Aristotle manages to demonstrate in what way melancholy (the excessive quantity of black bile in the human body) transforms the idea of redundancy (understood as that which is a surplus, a too-much, and must be disposed of) into a peculiar concept of the extraordinary. This would be the outstanding quality of an extraordinary person, and ultimately – the hallmark of genius.

Keywords: melancholy, redundancy, the extraordinary, Antiquity, Ps.-Aristotle

Bogdana Paskaleva holds a PhD degree in literary theory. She is currently an assistant professor in Ancient and West-European literature at Sofia University „St. Kliment Ohridski“. The cultural history of Premodern period in Western Europe belongs to her academic interests as well, with an emphasis on Antiquity and Renaissance.

 

 

 

Нагоре ↑

« »