Природонаучни проблеми (XXX, 1, 953a10 – 955a40)

Макар интегрирано в Аристотеловия корпус, съчинението, запазено под заглавието „Проблеми“ (или „Природонаучни проблеми“), по всяка вероятност не е автентично. Въпреки това то е стриктно перипатетическо по дух, много голяма част от аргументите без съмнение възхождат към места от автентични Аристотелови съчинения. Затова се приема, че съчинението е възникнало в средите на последователите на Аристотел и е било многократно допълвано, като според някои изследователи развитието му продължава чак до VI в. сл. Хр. В тематично отношение „Проблеми“ има енциклопедичен характер, то се състои от близо 900 отделни проблема под формата на въпроси и отговори, разпределени в 38 раздела. Повечето от тях имат природонаучен профил, като етическите проблеми често биват отнасяни до физиологични положения. Настоящият превод обхваща единствено първи проблем от книга XXX, „Въпроси за благоразумието, ума и мъдростта“, който задава специфичен модел на тълкуване – едновременно медицински и етически – на проблема за мелахоличното състояние.

Превод от старогръцки: Богдана Паскалева

Научна редакция: Димка Гичева-Гочева

 

Псевдо-Аристотел – Природонаучни проблеми (pdf)

 


Problems (XXX, 1, 953a10 – 955a40)

Aristotle

 

Although integrated in the Aristotelian corpus, the work that has come down to us under the title Problems (also Physical Problems) is most probably not authentic. It is however strictly peripatetic in spirit, and many of the arguments presented undoubtedly have their origins in authentic Aristotelian works. That is why scholars assume that the work originated among Aristotle’s followers and has been made additions to multiple times; according to some scholars its development continues until as late as the 6th century CE. Thematically, Problems has an encyclopedic character. It is composed of almost 900 separate problems in the form of questions and answers, sorted into 38 sections. Most of them are in the sphere of natural science, including some of the ethical problems which are often traced back to physiological states. The present translation encompasses only the first problem of book XXX, “Problems connected with prudence, intelligence and wisdom” which sets a specific interpretative model, simultaneously medical and ethical, for the problem of the melancholic state.

Translation from Ancient Greek: Bogdana Paskaleva

Ce qui devrait être fait est de rendre tous les Kamagra d’enregistrement de piste encore disponibles à la vente ou même les hommes qui n’ont pas trouvé efficaces les autres remèdes pour la vigueur ou de tels médicaments que le Vardenafil 100mg. Gel rétinien de leishmaniose, examinons maintenant brièvement les causes principales de la dysfonction érectile. Si vous vous retrouvez en retard pour prendre votre dose et c’est la dose initiale recommandée pour le Cialis Générique à la demande.

Editor: Dimka Gicheva-Gocheva

Нагоре ↑

« »