Историчността в херменевтиката на Корана

Резюме: В тази статия се прави опит да се покаже важността на историчността като необходима методическа стъпка в процеса на Кораничната херменевтика. Авторът предлага разбирането на религиозния текст да изхожда от неговата историческа и културно-понятийна реалност към съвремието, а не обратно. Анализът стига до заключение, че херменвтиката на религиозните текстове в рамката на тяхното историческо време, място и цел разкрива истинските мотиви за кораничните императиви и предпазва религиозното послание от политизиране и идеологизиране.

Ключови думи: Коран, Коранична херменевтика,историчност, ислям.

 

Ариф Абдулах – Историчността в херменевтиката на Корана (pdf)

 


Historicity in the Process of Qur’ānic Hermeneutics

Arif Abdullah

 

Abstract: This paper attempts to show the significance of historicity in the process of Qur’ānic hermeneutics. After analysing the concepts and applications of historicity in different contexts, the study leads to a conclusion that historicity – which Islamic prominent scholars started in the past (but has never been developed) by researching the occasions of revelation, Makkan and Madinan verses, abrogation theory, etc. – not only determines properly the root causes of Quranic imperatives, but prevents also educational process from ideologising as well as politicising the Qur’ānic text, a phenomenon which turns against the idea of human peaceful coexistence when applied in a religious context. 

Keywords: Qur’an, Qur’anic hermeneutics, historicity, Islam

Нагоре ↑

« »