Фрагменти от възможни щати в „Подземната железница“ на Колсън Уайтхед

Резюме: Статията разглежда особеностите на художествения свят в романа на Колсън Уайтхед „Подземната железница“ с оглед на проблематичното мислене на утопиите и дистопиите днес. Това жанрово флуидно произведение започва като исторически роман, но продължава като поредица от фрагментарни дистопии, разположени в миналото като негови алтернативни версии. Това са „щатите“, през които преминава клаустрофобичното повествование – минималистични възможни светове. По този начин романът на Уайтхед конструира алегория, в която възможните дистопични състояния вече са се случили и са част от споделеното минало на читателите.

Ключови думи: утопия, дистопия, алтернативна история, фрагментарност, време, пространство, възможни светове

Ангел Игов е писател, преводач и главен асистент в катедра „Англицистика и американистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“. В последно време работи върху особеностите на фикционалните светове в историческия роман и сродните му съвременни жанрове.

 

Ангел Игов – Фрагменти от възможни щати в „Подземната железница“ на Колсън Уайтхед (pdf)

 

Fragments of possible states in Colson Whitehead’s novel The Underground Railroad

Angel Igov

 

Abstract: The paper discusses the striking characteristics of the fictional world in Colson Whitehead’s novel The Underground Railroad with regard to the troubled conceptualization of utopias and dystopias today. This generically fluid work starts off as a historical novel but what follows then is a series of fragmented dystopias, placed in the past as its alternative versions. These are the states through which the claustrophobic narrative moves: minimalist possible worlds. In this way, Whitehead’s novel constructs an allegory in which possible dystopian states have already taken place and are thus part of the readers’ shared past.

Keywords: utopia, dystopia, alternative history, fragmentariness, time, space, possible worlds

Angel Igov is a writer, literary translator, and senior assistant professor at the Department of English and American Studies, Sofia University. Recently, he has been working on the specificities of fictional worlds within the historical novel and its related contemporary genres.

Нагоре ↑

« »