Апология на излишното. Размисли върху една наратологична новела

Резюме: Статията разглежда тематизирането на излишното във фантастичната новела на А. С. Байът „Джин в окото на славея“, в която главната героиня, учен-наратолог, посещава конференция в Истанбул и скоро след това случайно освобождава джин от стъклена бутилка. През историите, които взаимно си разказват героинята и джинът, а също през изнесените на конференцията доклади, текстът повдига ред въпроси, свързани с природата на излишното и двусмисленото отношение към него, което се проявява и на чисто етимологично ниво, както на английски, така и на български. Темите за повествователното излишество и от друга страна, за сбъдването на излишното като смърт на разказа са разгледани през задочния диалог, който Байът води с теоретичните постановки на Цветан Тодоров относно хората-разкази и фантастичното като междинно състояние между взаимно изключващи се възможности. Докладът намира, че в крайна сметка основното послание на новелата е разбирането за излишното като потенциалност и форма на свобода.

Ключови думи: А. С. Байът, Цветан Тодоров, излишното, фантастичното, наратология, етимология, разказ, повествователно излишество, смърт на разказа, потенциалност, свобода.

Ангел Игов (1981) е автор на три романа: „Фини прахови частици“ (2017), „Кротките“ (2015) и „Кратка повест за срама“ (2011), издаден и на английски език, както и на два сборника с разкази: „Срещи на пътя“ (2002) и „К.“ (2006). „Кротките“ е номиниран за седем национални награди за проза в България и печели една от тях – „Христо Г. Данов“. „Фини прахови частици“ е номиниран в конкурса „Роман на годината“.

Игов преподава английска литература и превод в СУ „Св. Климент Охридски“. Води литературна колонка във в. „Култура“; бил е литературен рецензент на сп. „Мениджър“, телевизионното предаване „5 по Рихтер” и електронното издание „Sofia Live”. Член на журито за конкурсите „Вик“ (2007), „Иван Николов” (2009), „Елиас Канети“ (2013) и „Славейкова награда“ (2016). Превел е на български език романи от Пол Остър, Мартин Еймис, Иън Макюън, Анджела Картър, Джон Банвил и др. Превежда също така поезия: „Лирически балади“ на Уилям Уърдзуърт и Самюъл Тейлър Колридж, „Легенда за Сигурд и Гудрун“ на Дж. Р. Р. Толкин и „Котките“ на Т. С. Елиът. Голямата награда „Кръстан Дянков“ за превод от английски му е присъдена през 2016 след петата му номинация в конкурса.

 

Ангел Игов – Апология на излишното (pdf)

 


The Redundant: an Apology

Reflections on a Narratological Novella

Angel Igov

 

Abstract: The paper discusses the way the redundant is thematized in A. S. Byatt’s fantastic novella The Djinn in the Nightingale’s Eye where the female protagonist, a narratologist scholar, attends a conference in Istanbul, soon afterwards liberating a genie from a glass bottle. Through the stories which the protagonist and the genie exchange, and through the papers delivered at the conference, the text raises a string of questions related to the nature of the redundant and our ambiguous attitudes toward it, as manifested even at the level of etymology, both in English and Bulgarian languages. The issues of narrative redundancy and, on the other hand, the realization of the redundant as the death of narrative are discussed against Byatt’s oblique dialogue with Tzvetan Todorov’s theories about the people-stories and the fantastic as a middle ground between mutually exclusive options. The paper finds that ultimately the novella’s message is the understanding of the redundant as potentiality and a form of freedom.

Keywords: A. S. Byatt, Tzvetan Todorov, the redundant, the fantastic, narratology, etymology, narrative redundancy, death of narrative, potentiality, freedom

Angel Igov (1981) authored three novels: Particulates (2017), The Meeks (2015) and A Short Tale of Shame (2011), which was also published in English, as well as two collections of short stories: Road Encounters (2002) and K. (2006). The Meeks was nominated for seven national prizes for prose in Bulgaria and won one of them – “Hristo G. Danov”. Particulates” was nominated for the “Novel of the Year” competition.

Igov is a chief assistant professor in English literature and translation at the Sofia University “St. Kliment Ohridski”. He is a literary columnist in the weekly newspaper Kultura and was a literary reviewer in Manager magazine, the TV Show 5 on the Richter Scale and the website Sofia Live. He was a member of the jury for the competitions “VIK”, “Ivan Nikolov”, “Elias Canetti”, “Slaveykov Prize”. Angel Igov has translated in Bulgarian novels by Paul Auster, Martin Amis, Ian McEwan and Angela Carter among others, as well as poetry by authors like Wordsworth, Coleridge, T. S. Elliot. He won the Krastan Dyankov Grand Prix in 2016.

 

Нагоре ↑

« »