Научната фантастика като наратологичен модел

Резюме: Статията представя теоретичен модел на научната фантастика, който я анализира като динамично взаимодействие между различни наративни „гласове“, или означаващи движения между „реалния“ свят, текста и фантастичния свят. Тривалентната структура на дискурса позволява на научната фантастика да преозначи света и да се въвлече в активно взаимодействие с трите най-мощни форми на мисълта, дефинирани от Жил Дельоз и Феликс Гатари. Статията първо очертава тривалентния модел, както е развит първоначално от писателя и критика Самюъл Дилейни, след това представя негова модификация и накратко описва различните гласове на научната фантастика, които моделът е способен да регистрира. Най-накрая предлага начин как моделът да бъде използван за анализ на нефантастична литература, без да се налага да се прокарват твърде силни разграничения между двата вида литература.

Ключови думи: идеология, научна фантастика, разноречие, утопия, философия

Александър Попов е главен асистент в катедра „Англицистика и американистика“ във ФКНФ на СУ „Св. Климент Охридски“, където преподава курсове по езикознание и научна фантастика. Научните му интереси варират в областите на компютърната лингвистика, литературната теория, екологичната критика, изследванията на научната фантастика и утопията.

Science Fiction as a Narratological Model

Alexander Popov

Abstract: The article presents a theoretical model of the genre of science fiction which analyzes it as a dynamic interplay of various narrative “voices”, or signifying movements between the “real” world, the text and the science-fictional world. The trivalent structure of this discourse allows science fiction to resignify the world and to engage actively with the three most powerful forms of thought, as defined by Gillez Deleuze and Félix Guattari. The article first outlines the trivalent discourse model as originally developed by the science fiction writer and scholar Samuel Delany, then presents a modification of the model and briefly describes the various voices of science fiction which the model can register. Finally, it suggests a way to use the model in the analysis of realist fiction without making overly strong claims concerning the difference between the two kinds of literature.

Keywords: heteroglossia, ideology, philosophy, science fiction, utopia

Alexander Popov, PhD, is senior assistant professor at the Department of English and American Studies at Sofia University “St. Kliment Ohridski” where he teaches linguistics and science fiction. His research interests range over computational linguistics, literary theory, ecological criticism, science fiction and utopian studies.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Нагоре ↑

« »