Разказването на живота. Подходи за изучаването му в хуманитарните и социалните науки

Резюме: Този текст описва сложния и методологически разноречив контекст на съвременните автобиографични изследвания, една изключително богата съвременна научна област. Тя се оказва нестабилно обединена, състои се от различни традиции и е белязана от разрив между хуманитарните и социални науки. Последното води не само до разбягващи се и недиалогични методологически и технически подходи при изследванията, но дори до радикални различия при формулирането на техните обекти. Постепенно възникват „китайски стени“ между хуманитаристите, които изследват публикувани автобиографии и мемоари от една страна, и от друга, социалните учени,  посветили усилията си на устни разкази, взети като интервю в конкретна ситуация. Текстът обсъжда сложните методологически, философски и практически конфликти и дилеми, произтекли от въпросното неблагоприятно разделение и формира своя собствена позиция сред  оформилите се доминиращи нагласи, изследователски и политически.

Ключови думи: автобиография, мемоар, устност, писменост,  биографични изследвания, житейски разказ, хуманитарни науки, социални науки, наративна граматика, контекст, перформатив, рефлексия, автономия. 

Александър Кьосев е професор по културна история на модерната епоха, директор на Културния център на СУ и главен редактор на електронното списание „Пирон“. Неговите изследователски интереси са в сферата на проучването на четенето, културната история на комунистическия тоталитаризъм и автобиографичните изследвания. Публикувал е няколко книги и е редактирал многобройни колективни научни сборници на английски, немски и български език. Негови статии са преведени на английски, немски, френски, холандски, украински, чешки, полски, румънски и македонски. Email: akiossev@gmail.com

 

Александър Кьосев – Разказването на живота (pdf)

Нагоре ↑

»