Пастирството и генезисът на собствеността

Статията предлага ревизионистки размишления относно традиционните решения на два проблема в концепцията на Дж. Лок за частната собственост (1689) – първоначалното ѝ придобиване и връзката ѝ с автономията. При това без да оспорва идеята за трудовата ѝ същност. Изходна точка на прочита е констатацията, че за Лок са определящи два момента: собствеността върху недвижими вещи – най-вече поземлени имоти и към вещи от областта на оборота – размяната и търговията. Позицията на Лок има своите алтернативи както в лицето на С. Пуфендорф, за когото собствеността изисква не (само) труд, а съгласие, така и на Х. Гроций, за когото характеристики на самите ресурси определят различни режими на потребяване, а от тук и на разнородно във времето владение. Благодарение на лекциите на А. Смит (1772-73) се защитава тезата, че опитомяването на животни и пасторството изглеждат ключов фактор за изграждането на представата за владеене и собственост, които не са форма на недвижимост и не са подчинени директно на размяна, а предполагат едновременно дълготрайно и хетерогенно потребление. Същевременно пасторството позволява нов акцент и върху територията, обитавана колективно, върху която да стъпи парцелирането, свойствено за недвижимата собственост.     

Ключови думи: Временно и постоянно владение, индивидуално ползване на колективни и публични ресурси, историческо развитие на института „собственост“, лов с/у опитомяване, територия с/у имоти  

Стилиян Йотов, дфн, е професор по философия на новото време и философия на правото в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор на „Справедливост и респект“ (2000), „Етика и мултикултурализъм“ (2003), „Равенство и егалитаризъм“ (2004), „Хабермас и претенциите на автономията“ (2006), „Човешко достойнство и права“ (2016), „Благородство или благотворитеност. Размишления за позволената лъжа“ (2018). Преводач на трудове на Т. Адорно, З. Кракауер, Ю. Хабермас, М. Хоркхаймер и др.

Адрес за кореспонденция: yotov@phls.uni-sofia.bg

 

Стилиян Йотов – Пастирството и генезисът на собствеността (pdf)

 

The Shepherhood and the genesis of Ownership  

Stiliyan Yotov

 

Abstract: The article offers revisionist reflections on traditional solutions to two problems in J. Locke’s conception on Private Property (1689) – its initial acquisition and its connection with autonomy.  Moreover, without disputing the idea of its labour nature. The starting point of my reading is the finding that two points are decisive for Locke: the ownership of real estate – mostly land and to property in the field of turnover – exchange and trade. Locke’s position has its alternatives in the person of S. Pufendorf, for whom ownership requires not (only) labour, but consent, and H. Grotius, for whom the characteristics of the resources themselves determine different modes of consumption, and hence of heterogeneous possession over time. Thanks to the lectures of A. Smith (1772-73) the thesis is defended that the domestication of animals and pastoral care seems to be a key factor in building the notion of possession and property, which are not a form of real estate and are not directly subject to exchange but suggest both long-term and heterogeneous consumption. At the same time, the pastorate allows a new emphasis on the territory inhabited collectively, on which to set the parcelling, typical of real estate. 

Keywords: Temporary and permanent possession, individual use of collective and public resources, historical development of the institute “property”, hunting vs. domestication, territory vs. parcel of real estate 

Stiliyan Yotov is a professor of modern philosophy and philosophy of law at “St. Kliment Ohridski” Sofia University. He is the author of numerous monographs and other publications, incl. Justice and Respect (2000), Ethics and Multiculturalism (2003), Equality and Egalitarianism (2004), Habermas and the Claims of Autonomy (2006), Human Dignity and Rights (2016), Nobility or Charity. Reflections on the White Lie (2018). Translator of works by T. V. Adorno, S. Krakauer, J. Habermas, M. Horkheimer, and others. 

Email: yotov@phls.uni-sofia.bg

 

Нагоре ↑

« »