Прекалено бързо, прекалено бавно – пре/настройване на детското поведение

Резюме: Формирани в една свръхскоростна среда на разсейващи технологии и консуматорски автоматизми, съвременните деца усвояват специфична свръхреактивност, дезинхибираност и пристрастеност към подобен род интензивни стимули. Затова и едва ли е чудно, че когато попаднат в една друга среда, тази на училището, която изисква от тях да се научат да остават седнали в продължение на часове, да изписват и чертаят букви, да четат, пишат и слушат внимателно, те изпитват сериозни затруднения. Защото училището дори и загърбило традиционните си културнообразователни цели, има все още определена нужда от способността за концентрация и внимание. Затова днес то спешно се нуждае от определени ефикасни инструменти за моделиране на детското поведение и пренастройване на детската скорост и изглежда ги открива, но не толкова в полето на културата, а в това на медико-фармацевтичните интервенции.

Ключови думи: разсейващи технологии, консуматорски автоматизми, дезинхибираност, образование, хиперактивност, дефицит на вниманието, метилфенидат, медикализация

Наталия Христова е главен асистент към Катедрата по Методика при Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Нейните актуални научни интереси са в сферата на философията и социологията на образованието, дигиталните технологии, алгоритмичната управляемост и трансхуманизма.  Имейл: natalija@abv.bg

 

Наталия Христова – Прекалено бързо, прекалено бавно – пре/настройване на детското поведение (pdf)

 

Too fast, too slow – re/adjusting children’s behaviour

Natalija Hristova

 

Abstract: Formed in a high-speed environment of distracting technologies and consumer automatisms, modern children acquire specific hyperactivity, disinhibition and addiction to such intense stimuli. Therefore, it isn’t surprising that when they find themselves in another environment, that of school, which requires them to read, write and listen carefully, they experience serious difficulties. Because the school, even if it has abandoned its traditional cultural and educational goals, still has a certain need for the ability to concentrate and pay attention. Therefore, today it urgently needs certain effective tools for modelling children’s behaviour and readjustment of children’s speed, and it seems to find them, but not so much in the field of culture, but in that of medical-pharmaceutical interventions.  Keywords: distracting technologies, consumer automatisms, disinhibition, attention deficit hyperactivity disorder, education, methylphenidate, medicalization 

Natalija Hristova works as an Assistant Professor in Methodology of Teaching Literature, Faculty of Slavic Studies, Sofia University St.Kliment Ohridski. Presently her research interests are focused on the philosophy and sociology of education, digital technologies, algorithmic governmentality and transhumanism. E-mail: natalija@abv.bg.

Нагоре ↑

« »