Времето на твореца и времето в литературата. Структурни наблюдения върху две новели на Томас Ман

Резюме: Текстът анализира времевата структура на сюжета и взаимоотношенията между повествовател, герой и имплицитен читател в ранните новели на Томас Ман „Тонио Крьогер“ и „Смърт във Венеция“. В двата текста човекът на изкуството преживява протичането на времето по специфичен начин, който е интерпретиран в светлината на формулата за „вечно завръщане“ на Фридрих Ницше. Изводът гласи, че в ранното творчество на Томас Ман биографията на творческата личност се развива циклично, а не линейно.

Ключови думи: Томас Ман, „Тонио Крьогер“, „Смърт във Венеция“, сюжет, имплицитен читател, Фридрих Ницше, (авто-)биография

Иван Попов е гл. ас. д-р в катедра Германистика и скандинавистика, Факултет по класически и нови филологии, СУ „Св. Климент Охридски“. Интересите му са в областите на историята на немската литература, литературната теория и философската естетика.

 

Иван Попов – Времето на твореца и времето в литературата (pdf)

 

The time of the artist and the time in literature.

Structural observations on two short novels by Thomas Mann 

Ivan Popov

 

Abstract: The text analyzes the temporal structure of the plot and the constellation between narrator, protagonist and implied reader in Tomas Mann’s early novellas “Tonio Kröger” and “Death in Venice”. In both texts, the artist experiences the flow of time in a particular way which can be interpreted against the background of Friedrich Nietzsche’s “eternal recurrence”. The conclusion is that in Thomas Mann’s early work the biography of the artistic personality develops cyclically and not linearly.

Keywords: Thomas Mann, “Tonio Kröger”, “Death in Venice”, plot, implied reader, Friedrich Nietzsche, (auto-)biography

Ivan Popov, PhD, is an assistant professor at the Department of German and Scandinavian Studies within the Faculty of Classical and Modern Philology of Sofia University St. Kliment Ochridski. His interests lie in the domains of the history of German literature, literary theory and aesthetics.

 

Нагоре ↑

« »