Коя Европа изключва „европейската филология“ на Ерих Ауербах?

Резюме: В студията поставям два въпроса.

Първият е: какъв е основният мотив, който подтиква Ерих Ауербах да създаде недисциплинарния термин „европейски филолози“ и какво е значението на този термин. Обосновавам, че осмислянето на Европа като историческа цялост при Ауербах се формира през 1920-те, но едва емиграцията превръща осмислянето в позиция.
При Ауербах, както и при другите големи немски романски филолози от първата половина на ХХ в. (западно)европейското им самосъзнание е резултат от осмислянето на последствията от Европейската война 1914-1918 и от напрежението между европейските държави през 1920-те, както и от опитите за разбирателство и сътрудничество между държавите в Европа и особено между Германия и Франция. Външните събития, а при Ауербах и емиграцията, въздействат върху научните им изследвания.
Вторият въпрос е: каква е символната география на европейската култура в творчеството на Ауербах. Синонимната употреба на Европа и Абендланд разкрива обичайна за епохата двойствена – обединяващо/разделящо разбиране за културната география на Европа. Ако възприема мнението, че европейската култура векове наред е представяна от „романското“, то задачата на романската филология като „европейска филология“ се прояснява, а географията на европейската култура се смалява.
Културно-историческото отъждествяване на Европа със Западна Европа (на Европа и Абендланд) утвърждава започналото след края на Втората световна война разделение на Европа. Историята на литературата и филологията разделят Европа по начин, сходен с начина, по който извършват това политически доктрини. Филологията (както изобщо хуманитарните науки) формират ценности и разделението на Европа след 1945 не се дължи само на стратегически интереси, а и на културни (пред)убеждения.
В студията обсъждам рецепцията на съчиненията на Ерих Ауербах в България. Обсъждам подробно тълкуването, което Б. Богданов предлага в „Мит и литература“ на първата глава „Белегът на Одисей“ от „Мимезис“ на Ауербах.

Ключови думи: Европа, Абендланд, филология, explication de texte, Ерих Ауербах, тълкуване, съдба, рецепция в България,

Ангел Валентинов Ангелов е автор на изследвания по история на Западноевропейската литература и култура ХІV – ХХ в. Професор по теория и история на литературата в Института за литература, БАН, доктор на изкуствознанието.

 

Ангел Ангелов – Коя Европа изключва „европейската филология“ на Ерих Ауербах? (pdf) 

 

Which is the Europe that Excludes Erich Auerbach’s European Philology?

Angel Valentinov Angelov

 

Abstract: The purpose of the author is to find the main motive why Auerbach chose to use the non-disciplinary term “European philologists” and what he meant by that. I argue that Auerbach’s consciousness of Europe as a historical entity was formed in the 1920s, but his exile turned this consciousness into a position.
The first question pertinent to the subject of this study is: did Auerbach and the other great Romance philologists work from the very beginning with a consciousness of Europe and presuppose a common European horizon for their literary and linguistic studies? Or was this “European” consciousness formed gradually and later as the result of personal and social cataclysms? I was led to the conclusion that in addition to the First World War, the threat of another military conflict in the 1920s, foremost between France and Germany, also influenced the way part of the German Romance philologists rethought their academic pursuits.
The second question is about the symbolic geography of European culture in the works of Auerbach. The synonymous use of Europe and Abendland distinctly reveals Auerbach’s dual, unifying/divisive understanding of the identity and symbolic geography of European culture. If we accept the opinion that the European has been represented for centuries by the Romance, then the tasks of Romance philology as European philology will become clearer and the cultural geography of Europe narrower. The cultural-historical identification of Europe and Abendland after the Second World War solidified the anyway existing division of Europe into two blocs. Literary history and philology divided Europe in the way this was done by the relevant political doctrines too. The human sciences also contributed significantly to the creation of value-attitudes, and an investigation of the former from this perspective gives us additional reason to assume that the agreement on the division of Europe after the Allied victory was not based solely on strategic interests.
At the end of the study I discuss the reception of Auerbach’s writings in Bulgaria. I thoroughly analyse the attitude of Bogdan Bogdanov in Myth and Literature towards the interpretation suggested by Auerbach of Homer’s epos.

Keywords: Europe, Abendland, romance philology, explication de texte, Erich Auerbach, interpretation, fate, reception in Bulgaria.

Angel Valentinov Angelov

Нагоре ↑

« »