ВИЗУАЛНАТА АНТРОПОЛОГИЯ

Новият брой на електронното списание „Пирон” има нов облик, но продължава едновременно две вече съществуващи линии. Първата е, на публикации от традиционната интердисциплинарна международна конференция върху проблемите на културната история на съвременността, организирана ежегодно в гр. Априлци от Културния център на СУ „Св. Климент Охридски”; последното издание беше посветено именно на „Визуалната антропология”. Втората линия […]

Продължение...

Пластинация и визуализация. Проблеми на демократизираната анатомия

Резюме, ключови думи и биография: „Фасцинацията на истинското” („Die Faszination des Echten”) гласи един от най-известните слогани на странстващата по света от близо двадесет години насам популярно-анатомична изложба на Гюнтер фон Хагенс. Подобно на дискурса, съпроводил етаблирането на фотографията преди 160 години, рекламният и журналистически дискурс около Körperwelten (Body Worlds) прокарва обещанието за едно, така […]

Продължение...

Италия като Аркадия или земният рай и смъртта в творчеството на Луи Леопол Робер (1794-1835)

Резюме, ключови думи и биография: Статията е част от изследване, чиято тема е „антимодерността“ в произведения на изобразителното изкуство и във фотографски образи през ХІХ в. Предмет на статията е Италия в творчеството на швейцарския художник Леопол Луи Робер. Робер създава антимодерен образ на Италия, който е вариант на Аркадия. В творчеството на Робер небесният […]

Продължение...

Визуална репрезентация на Холокоста

Резюме, ключови думи и биография: Текстът представлява опит за очертаване на едно водещо напрежение във визуалната репрезентация на Холокоста – напражението между дискурса на непредставимостта и този на широкоразпознаваемата иконография на геноцида. Статията се фокусира върху конкретни аспекти на това противоречие и в крайна сметка рискува да го осуети, акцентирайки върху някои общи механизми, които […]

Продължение...

Метафоричната репрезентация на сирийски бежанци като “зараза” в българските медии

Резюме, ключови думи и биография: Метафората, мислена като процес на пренасяне, при който едно понятие да бъде видяно през перспективата на друго, може да бъде разглеждана като концептуален инструмент, функциониращ като терминологичен филтър на реалността. Една от невербалните манифестации на концептуалната метафора е визуалната метафора – тогава, когато един визуален елемент (агент) е видян през […]

Продължение...

Съвременният архитектурен образ или интерфейси на обитаемото кино

Резюме, ключови думи и биография: В настоящия текст архитектурният артефакт се приема за вид образно-асоциативна нотация – дефиниране и екстернализация на идеи, при която се транслират идеалните ментални образи в материални и обратно, в хода на процеса на комуникация. Този своеобразен процес на маркиране,  кристализирал  mind mapping чрез стабилизиращи архитектурни образни идеограми, определя архитектурата като […]

Продължение...

Декарт и любовта към геометрията

Резюме, ключови думи и биография: Статията се спира на ролята и значението на геометрията в научните занимания на Декарт. Привежда доказателства, че Декарт първоначално залага на геометрията като на фундамент за организиране на цялото научно познание, докато по-късно отрежда тази роля на метафизиката. Въпреки това, геометрията запазва ключово място във философията му, което е анализирано, […]

Продължение...

Невъзможните фигури и проблемът с интерпретацията

Резюме, ключови думи и биография: Под израза „невъзможна фигура” се разбира двуизмерно изображение, което създава впечатление за триизмерен предмет, който обаче не може да съществува в едно Евклидово пространство. В повечето случаи такива изображения опитват да конструират геометрични противоречия. Това, което е невъзможно в тях, е най-вече тяхната пространствена интерпретация, свързана с визуалния ни опит […]

Продължение...

Какво е визуална култура? *

 *  Материалът в това въведение е взет от първата глава на моята книга „Въведение във визуалната култура” (Visual Culture: An Introduction) (Routledge, под печат) Резюме, ключови думи и биография: Основната прогноза на Мирзоеф е, че успехът или неуспехът на визуалната култура зависят от потенциала й за транскултурално мислене, ориентирано към бъдещето, вместо да се залага на […]

Продължение...

Изследване на рецепцията и прагматичното въздействие на манга текст в българския периодичен печат

Резюме, ключови думи и биография: Публикацията представя резултатите от проведено в рамките на научноизследователския проект „Природа, еволюция и типология на манга комуникацията. Манга в контекста на традиционните печатни медии” качествено изследване, което се стреми да установи устойчива връзка между манга комуникацията и традиционните периодични медии в България, като предлага преосмисляне на визуалната комуникация в посока […]

Продължение...

(За)снемане на катастрофата: ела и виж

Резюме, ключови думи и биография: Може ли да бъде видяна, може ли да има субект на катастрофата? Между екстремния филмов експеримент на Елем Климов в „Ела и виж” и философската рефлексия върху бедствието у Волтер, Адорно и Ясуо Кобаяши, този текст повдига въпроса за възможността да има изкуство след катастрофата като въпрос за възможността да […]

Продължение...

Стената и кристалът. Организация на погледа и образа през XV в.

Резюме, ключови думи и биография: Според изследванията на Ханс Белтинг, Жорж Диди-Юберман, Майкъл Баксандал, Мишел де Серто върху периода на зараждане и оформяне на визуалната култура на Модерността (съответно на Север при Белтинг и Серто и на Юг при Диди-Юберман и Баксандал) организацията на образа се изгражда под въздействието на една културноисторически обусловена организация на […]

Продължение...

Политически образи в лайфстайл контекст: няколко български примера

Резюме, ключови думи и биография: Текстът се фокусира върху конструирането на политическите образи в системата на масовата комуникация през няколко примера от българската медийна и политическа действителност. Днес политическите фигури все по-често се представят и консумират през призмата на лайфстайла – детайлите от външния вид и частното пространство имат съществен приоритет над идейното съдържание на […]

Продължение...

Съвременни тенденции на екранната пластика (Образът в съвременните научни изследвания)

Резюме, ключови думи и биография: Предмет на текста са промените – технологични и творчески, които са факт в компонентите, изграждащи и структуриращи екранната пластика. Последната е част както от съдържанието и идеите, така и от технологиите. Екранната пластика еволюира, като ни носи постоянно нови поетикометафорични предизвикателства. Ключови думи: кино, дигитална революция, екранна пластика. Емилия Стоева, […]

Продължение...

Визуалната антропология е мъртва, да живее визуалната антропология!

Резюме, ключови думи и биография: В рецензията на Тейлър основният акцент е не просто анализът на трите споменати книги, излезли между 1995 и 1997, но принципно и полемично разглеждане на дисциплината визуална антропология. Има две възможности: А. тя е анализ на визуалните аспекти на материалната култура (или дори сетивния опит като цяло) или Б. това […]

Продължение...

Две версии на онтологичната трансфигурация: Бележки върху Луи Марен и Ханс Белтинг

Резюме, ключови думи и биография: Текстът разглежда понятието за онтологична трансфигурация на Луи Марен и подемането му от Ханс Белтинг в Антропология на образите и лекото му отместване спрямо употребата на Марен. Сравнителният анализ показва, че докато при първия се настоява на овластяването на образите, то при втория акцент е поставен върху начина, по който […]

Продължение...

Видин – част от Европейска Турция между 1836 и 1870 г. Градът в пътеписите на Феликс Каниц, Ханс Вахенхузен и Ами Буе

Резюме, ключови думи и биография: Периодът от втората четвърт на XIX в. нататък е съсредоточен в изследване на непознатото интересно. Непознаването е това, което поражда желанието за пътешествия, но и това, което засилва възможността за преувеличаване, изкривяване или подмяна на истинността във видяното. Характерът на пътешествието не позволява достатъчна дълбочина на тълкуване. Пътешественикът преминава за […]

Продължение...

Да покажеш справедливост: супергероите като политически ресурс

Резюме, ключови думи и биография: Въпросът за справедливостта обикновено възниква в случаи, които остават под прага на правосъдието, да речем защото изглежда скъпо, ненужно, нерационално те да станат предмет на следствие или на съдебен процес. В подобни случаи страните или се отказват да спорят, оттегляйки се в мълчалива убеденост в собствената си справедливост, или започват […]

Продължение...