Какво е визуална култура? *

 *  Материалът в това въведение е взет от първата глава на моята книга „Въведение във визуалната култура” (Visual Culture: An Introduction) (Routledge, под печат)

Резюме, ключови думи и биография:

Основната прогноза на Мирзоеф е, че успехът или неуспехът на визуалната култура зависят от потенциала й за транскултурално мислене, ориентирано към бъдещето, вместо да се залага на обърнатия към миналото антропологически подход спрямо културата като традиция. Самата визуална култура се занимава със събития, в които информацията, смисълът или удоволствието са в точката на взаимодействие на потребителя с визуалната технология.

През понятията и проблемите на визуалната култура са разгледани няколко важни теми:

1. Постмодерното е криза, предизвикана от сблъскването на модернизма (и провалената му стратегия за визуализиране) със съвременната култура, така че визуалната криза на културата създава постмодерността, а не нейната текстуалност. Това нарушава хегемонията на Западната култура в исторически план, защото философията и науката вече използват образен, а не текстов модел на света.

  1. Една от най-забележителните характеристики на новата визуална култура е визуализацията на неща, които сами по себе си не са визуални. Визуализирането обаче не замества лингвистичния дискурс, но го прави по-разбираем, по-бърз и по-ефективен. Въпреки, че визуалното трансформира радикално ежедневието, не бива да се забравя, че визуалното не означава реално.
  2. Финално Мирзоеф въвежда понятието за възвишено, доколкото визуалното не е просто средство за осведомяване и масова култура. То предлага чувствена непосредственост, която не може да бъде конкурирана от печатните медии, а това измерение на визуалната култура е в основата на всички визуални събития.

 

Ключови думи: визуално, култура, постмодерно, визуализация, възвишено, ежедневие.

Никълъс Мирзоеф [Nicholas Mirzoeff] (1962) е теоретик на визуалната култура и един от основните изследователи в тази област. Професор е в департамента по „Медия, култура и комуникация“ в New York University. Автор е на множество книги, изследвания и учебници. Заместник-директор е на Международната асоциация за визуална култура.

Какво е визуална култура?

Нагоре ↑

« »