Бунтът?

Мария Калинова е главен асистент по теория на литературата в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2011 г. защитава докторска степен в същия университет. Въз основа на нейната дисертация е написана книгата й Детство и интелектуална история у възрожденските автори (2012). Авторка е на статии по проблеми на литературната теория, епистоларната култура на Българското възраждане, както и на критически текстове върху съвременна българска художествена литература. От 2009 г. е редакторка и водещ броеве на Литературен вестник. Настоящите търсения на Мария Калинова са свързани с проблемите на негативността, структурната връзка между противоречие и изменение, естетическата категория das Unheimliche, както и логиката на несъгласието в езика и литературата.

Maria Kalinova is Assistant Professor of Literary Theory at Sofia University “St. Kliment Ohridsky”. She is the author of Infancy and Intellectual History in Bulgarian Revival Authors (2012). She has published articles in the field of literary theory and epistolary culture, as well as critical essays on contemporary Bulgarian literature. Since 2009 she has been editor at the cultural weekly Literaturen Vestnik. Maria Kalinova’s current research is focused on problems of negativity, the structural relationship between negation and metamorphosis, the aesthetic category das Unheimliche, as well as the logic of dissent in language and literature.

Бунтът?

Съвместна публикация с Литературен вестник, бр.30/2014стр. 14.

 

Лекцията на Юлия Кръстева в Аулата на Софийския университет

Нагоре ↑

« »