Въпросът-бунт и крехкото наследство на Европа

Дарин Тенев е доцент в катедрата по теория на литературата в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Директор е на Института за критически социални изследвания към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Специализирал е в университети в Киото и Токио. Интересите му са в областта на теорията на литературата, деконструкцията, модернистичната литература, философията. Автор на „Фикция и образ. Модели” (2012), „Отклонения. Опити върху Жак Дерида“ (2013).

Darin Tenev is an associate professor in Theory of Literature at the University of Sofia “St. Kliment Ohridski”. He is also a director of the Institute for Critical Social Studies at the University of Plovdiv. He has a Bachelor degree in Bulgarian Philology and Japanese Studies and a Master Degree in Literary Studies. He has specialized in Japan, in Kyoto (2000-2001) and in Tokyo (2004-2006). He holds a PhD in Literary Theory (2008) with a dissertation on the construction of literary images and the model theory necessary in order to grasp the singularity of this construction. He was twice a fellow of the Japanese Ministry of Education and Science, and also a fellow of the Center for Advanced Studies-Sofia (2012-2013), and fellow of the American Research Center in Sofia (2012). He has published two books – Fiction and Image. Models (2012) and Digressions. Essays on Jacques Derrida (2013) – and more than 50 theoretical texts on theory of fiction, narratology, speech act theory, Derrida and deconstruction, phenomenology, image studies, critical theory. He has translated poetry and prose from Japanese (Tanikawa Shuntaro, Dazai Osamu, Hagiwara Sakutaro, Miyoshi Tatsuji and others), as well as theoretical texts from English and French (Ernesto Laclau, Jacques Derrida, Maurice Blanchot, Jean-Luc Nancy, Sarah Kofman and others). His recent research is focused on the literary theory of models and the problem of potentiality.

Въпросът-бунт и крехкото наследство на Европа

Съвместна публикация с Литературен вестник, бр.30/2014, стр. 13.

Лекцията на Юлия Кръстева в Аулата на Софийския университет

Нагоре ↑

« »