Машина за двойници

Резюме: Настоящият текст предлага опит да се улови белегът, който диференцира и оразличава; белегът, служещ като жанров определител за текста, очертавайки рамките, които го поставят в конкретен хоризонт на очакване. Обектът на изследването е „Човекът, който дойде от Америка“ на Светослав Минков – разказ, характеризиращ се с белези за принадлежност, които сочат към диаболистичния жанр, без самите те да са част от него; отличителни черти, които надминават значенията си, преминават отвъд и – (от)белязвайки своето присъствие, обръщайки се към самите себе си, – се удвояват и препращат винаги към другото.

Ключови думи: двойник, Светослав Минков, жанр, диаболизъм, Жак Дерида

Десислава Узунова е доктор по теория на литературата. Дисертацията ѝ е посветена на образа на двойника в диаболистичната литература.

A Machine for Doppelgängers

Desislava Uzunova

Abstract: The paper offers an attempt to grasp the trait that differentiates a text, remarking it; this trait serves as a generic distinctive feature for a literary text by outlining the framework that provides a particular horizon of expectation. The object under study is the short story by Svetoslav Minkov “The Man Who Came from America”, a story that is marked by traits pointing toward the diabolical genre without belonging to the genre themselves. These traits go beyond their meaning and, marking themselves, are doubled and redoubled always indicating the other. 

Keywords: doppelgänger, Svetoslav Minkov, genre, diabolism, Jacques Derrida

Desislava Uzunova holds a PhD in Literary Theory with a dissertation on the figure of the doppelgänger in Bulgarian diabolical literature.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Нагоре ↑

« »