Изисквания към авторите

Правила за графично оформление на статиите в списание „Пирон“

Текстовете трябва да са в шрифт Times New Roman, размер 12, редова разредка 1,5, двустранно подравнени, с отстъп 1,25 в началото на новите параграфи. Номерата на страниците се поставят в центъра на долното поле.

Дължината на текста не бива да надхвърля 25 стандартни страници (1800 знака на страница). Текстовите файлове се изпращат в разширение .doc или .docx. Изображенията се изпращат във формат .jpg, като авторите посочват на кое място в текста трябва да бъдат поставени те.

Към основния текст авторите задължително трябва да изпратят на български и на английски език: 1) кратко резюме на статията, 2) ключови думи, 3) свое представяне в две-три изречения. Тази информация е необходима за оформянето на титулната страница на всяка статия.

Вписаните в текста цитати се обособяват с кавички. Цитат по-дълъг от 40 думи се обособява като блок-цитат (на нов ред, с отстъп 1,25 отляво и отдясно, размер на шрифта 11, единична редова разредка, в курсив).

Към използваната и/или цитирана литература се реферира в бележка под линия; в края на текста се оформя библиография. Бележките под линия могат да бъдат също и пояснителни.

Използваната и/или цитираната литература се оформя в следния стил:

Бележка под линия

Монографии:

Сюзан Зонтаг, За фотографията, прев. Христина Кочемидова, Юлиян Антонов. София: ИК Златорог, 1999, 19.

Части от монографии:

Жан-Франсоа Лиотар, „Възвишеното и авангардът“, Нечовешкото. Беседи за времето, прев. Росица Пиронска. София: СОНМ, 1999, 98.

Статии в сборници:

Хал Фостър, „Архиви на модерното изкуство“, прев. Татяна Димитрова, Модерно и съвременно – за изкуството и неговите истории, съст. Ирина Генова. София: НБУ, 2010, 33.

Книги с повече от един автор:

Умберто Еко, Жан-Клод Кариер, Жан-Филип дьо Тонак. Това не е краят на книгата, прев. Силвия Колева, София: Ентусиаст, 2011, 97.

Статии в списания:

Хейдън Уайт, „Практическото минало“, прев.Тодор Петков, Социологически проблеми 3/4 (2010), 125.

Rosalind Krauss, “Grids”, October, Vol. 9 (Summer 1979), 53.

 

Библиография

Монографии:

Зонтаг, Сюзан. За фотографията, прев. Христина Кочемидова, Юлиян Антонов. София: ИК Златорог, 1999.

Части от монографии:

Лиотар, Жан-Франсоа. „Възвишеното и авангардът“, Нечовешкото. Беседи за времето, прев. Росица Пиронска. София: СОНМ, 1999, 90-107.

Текстове в сборници:

Фостър, Хал. „Архиви на модерното изкуство“, прев. Татяна Димитрова, Модерно и съвременно – за изкуството и неговите истории, съст. Ирина Генова. София: НБУ, 2010, 33-47.

Книги с повече от един автор:

Еко, Умберто, Жан-Клод Кариер, Жан-Филип дьо Тонак. Това не е краят на книгата, прев. Силвия Колева, София: Ентусиаст, 2011.

Статии в списания:

Уайт, Хейдън. „Практическото минало“, прев. Тодор Петков, Социологически проблеми 3/4 (2010), 122-140.

Krauss, Rosalind. “Grids”, October, Vol. 9 (Summer 1979), 50-64.

 

При последователно позоваване – в бележка под линия се изписва: „Пак там“, след което се посочва номерът на страницата (напр.: Пак там, 111.)

При следващо позоваване на вече цитирана литература – в бележка под линия се изписват имената на автора, заглавието (може и съкратено) и страницата (напр.: Хейдън Уайт, „Практическото минало“, 130.)

 

 

Rules for the graphic layout of the articles published in PIRON magazine

The articles should be formatted in accordance with the following style: Times New Roman; font size 12; line spacing 1,5; justified alignment; first line indented by 1,25 cm. The page numbers should be placed at the center of the footer.

The length of the articles should not exceed more than 25 pages (1800 symbols each). The articles should be submitted as an A4 Word document (.doc or .docx). The images should be submitted as .jpg files, and the authors should indicate where in the text they should be placed.

Along with the main text, the article should include also: 1) an abstract; 2) keywords; 3) a short presentation of the author. This information is required for the arrangement of the title page of each article.

In-text quotations should be marked with double quotation marks. Quotations longer than 40 words should be separated from the main text, on a new paragraph, font size 11, 1,25 cm indented left and right, single line spacing, in italic and without quotation marks.

The footnotes might be used for sources of reference or for further explanations of the main text. The articles should contain a bibliography including the works cited.

Rules for references:

Footnotes:

Monographs:

Gene Ray, Terror and the Sublime in Art and Critical Theory. New York: Palgrave Macmillan, 2005, 37.

Extracts from monographs:

Jean-Luc Nancy, “Forbidden Representation”, The Ground of the Image, trans. Jeff Fort. New York: Fordham University Press, 2005, 27-50.

Texts from readers:

Louise Craven, “From the Archivist’s Cardigan to the Very Dead Sheep: What are Archives? What are Archivists? What do They Do?”, What are archives? : Cultural and theoretical perspectives, ed. Louise Craven. Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2008, 19.

 

Texts with more than one author:

Susannah Radstone and Bill Schwartz, “Introduction: Mapping Memory”, Memory: Histories, Theories, Debates, eds. Radstone, Susannah and Bill Schwarz. New York: Fordham University Press, 2010, 3.

Articles from Journals:

Rosalind Krauss, “Grids”, October, Vol. 9 (Summer 1979), 53.

 

Bibliography:

Monographs:

Ray, Gene. Terror and the Sublime in Art and Critical Theory. New York: Palgrave Macmillan, 2005.

Extracts from monographs:

Nancy, Jean-Luc. “Forbidden Representation”, The Ground of the Image, trans. Jeff Fort. New York: Fordham University Press, 2005.

Texts from readers:

Craven, Louise. “From the Archivist’s Cardigan to the Very Dead Sheep: What are Archives? What are Archivists? What do They Do?”, What are archives? : Cultural and theoretical perspectives, ed. Louise Craven. Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2008, 7-30.

Texts with more than one author:

Radstone, Susannah and Bill Schwartz. “Introduction: Mapping Memory”, Memory: Histories, Theories, Debates, eds. Radstone, Susannah and Bill Schwarz. New York: Fordham University Press, 2010, 1-9.

Articles from Journals:

Krauss, Rosalind. “Grids”, October, Vol. 9 (Summer 1979), 50-64.

 

When referencing to the same source consecutively it should be indicated in a footnote as follows: Ibid, followed by the number of the page (e.g.: Ibid, 111).

When referencing to a source already referenced to but not consecutively it should be indicated in a footnote as follows: the name of the author, shortened title of the text and the page (Jean-Luc Nancy, “Forbidden Representation”, 29.).

 

 

 

 

Нагоре ↑