Пред вратата в Земята на изгряващото слънце: Жак Дерида в Япония

Резюме: Статията проследява рецепцията в Далечния Изток на френската теория като цяло и на Жак Дерида, в частност. Тя реконструира контекста за въвеждането в Япония на френската мисъл през 1960-те и 1970-те и обсъжда активното взаимодействие на японски мислители и интелектуалци с Дерида, като описва визитите му в Япония. Във втората си половина статията се съсредоточава върху проблема за превода на Дерида в светлината на начина, по който деконструкцията трансформира самото понятие за превод. Накрая е обърнато внимание върху пресичания на японската мисъл и работата на Дерида, които са свързани със схващането на пространството и с фотографията.

Ключови думи: Жак Дерида, френска теория, превод, Япония, хуманитаристика, рецепция

Юджи Нишияма е професор в Токийския столичен университет. Един от основателите на Асоциацията за деконструкция в Япония, той е сред основните преводачи на Дерида и други френски мислители на японски и е писал много върху Бланшо и Дерида. Автор е на филм за Международния философски колеж, Париж. Книгите му включват „Правото на философия: следите на Международния философски колеж“ (Токио: Кейсошобо, 2011, на японски), „Да си представиш изоставена земя, да слушаш починалите след Фукушима“ (Саарбрюкен: ЛАМ, 2016, на английски) и др. Редактор е на „Хуманитаристиката и институциите“ (Токио: Мирайша, 2013), „Дерида без край“ (Токио: Хосей Дайгаку Шуппанкьоку, 2016) и много книги и списания върху Дерида, университета днес, хуманитаристиката, Жан-Люк Нанси, изследванията върху животните.

Before the Door in the Land of the Rising Sun:

Jacques Derrida in Japan

Yuji Nishiyama

Abstract: The paper traces the reception in the Far East of French Theory in general and of Jacques Derrida in particular. It reconstructs the context for the introduction of the French thought in Japan in the 1960-s and the 1970s and then discusses the interaction of Japanese thinkers and intellectuals with Derrida following the latter’s visits to Japan. It poses the problem of translation and of translating Derrida in the light of the way in which deconstruction transforms the very concept of translation. Finally, it focuses on intersections of Japanese thought and the work of Derrida like the questions of space and of photography.

Keywords: Jacques Derrida, French Theory, translation, Japan, Humanities, reception

Yuji Nishiyama is a professor at Tokyo Metropolitan University. Founding member of the Association for Deconstruction in Japan, he has translated numerous books by Jacques Derrida and other French thinkers and has published extensively on Blanchot and Derrida. He is also the author of a film on the International College of Philosophy, Paris. His publications include The Right to Philosophy: The Traces of the International College of Philosophy (Tokyo: Keisoshobo, 2011, in Japanese), Imagining an Abandoned Land, Listening to the Departed after Fukushima (Saarbrücken: LAM, 2016), and others. He has edited The Humanities and Insitution (Tokyo: Miraisha, 2013), Derrida Without End (Tokyo: Hosei Dakigaku Shuppankyoku, 2016) and many books and journals issues on Derrida, the University, Jean-Luc Nancy, the Humanities, Animal Studies.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Нагоре ↑

« »